Förslag från Skatteförenklingsutredningen

Skatteförenklingsutredningen har lämnat ett förslag om förenklad inkomstbeskattning av enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

För de enskilda näringsidkarna kan de viktigaste delarna av förslaget sammanfattas på följande sätt.

Den positiva räntefördelningen (vid positivt kapitalunderlag) behålls men räntenivån sänks till statslåneräntan ökad med 4,8 procentenheter (i stället för statslåneräntan ökad med 6 procentenheter). Det görs dessutom vissa justeringar i beräkningen av kapitalunderlaget. Reglerna kompletteras med en möjlighet till ett schablonberäknat räntefördelningsbelopp som uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Negativ räntefördelning (vid negativt kapitalunderlag) slopas.

Vidare föreslås att reglerna om periodiseringsfond, expansionsfond, skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto slopas och ersätts av en s.k. företagsfond. Till företagsfond får avsättas högst 40 % av inkomsten. En förutsättning för avsättning är att ett belopp motsvarande inkomsten behålls i näringsverksamheten. Företagsfonden får därför inte överstiga kapitalunderlaget.

Beträffande skogsavdrag föreslås att nuvarande regler vid rationaliseringsförvärv görs generellt tillämpliga för förvärvsåret och de fem följande beskattningsåren.

Utredningen föreslår också vissa förändringar i kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av fastigheter, möjligheter till större direktavdrag i fråga om lager och inventarier samt regler som gör det möjligt för lantbrukare att beskatta terminer och optioner som hör till näringsverksamheten som näringsinkomst.

De föreslagna reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Om du vill veta mer om vad förslagen innebär för dig och ditt företag, ta kontakt med din rådgivare på LRF Konsult.

Kontakta oss