Förslag om ny lönesummeregel för fåmansföretag från 2014

Månadens skattefråga - November.

För så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag beräknas varje år ett gränsbelopp som anger utrymmet för hur stor del av en aktieutdelning eller kapitalvinst vid avyttring av aktierna som beskattas med 20 procent i inkomstslaget kapital.

Under vissa förutsättningar ingår ett lönebaserat utrymme i gränsbeloppet. Regeringen föreslår i höstens budgetproposition att lönesummeregeln ska ändras med verkan från beskattningsåret 2014. Enligt förslaget ska det lönebaserade utrymmet beräknas till 50 procent av löneunderlaget.

Om utbetalda löner uppgår till exempelvis 4.000.000 kronor är det lönebaserade utrymmet enligt förslaget 50 % x 4.000.000 = 2.000.000 kronor. Möjligheten att ta ut aktieutdelning till 20 procent skatt ökar alltså med 2.000.000 kronor.

Emellertid måste aktieägaren själv eller någon närstående ta ut en viss minimilön från fåmansföretaget för att få möjlighet att utnyttja det lönebaserade utrymmet. Det är storleken av den kontanta lönen under året före beskattningsåret som är avgörande för om tillräckligt stor lön har tagits ut. Om den kontanta lönen uppgår till minst tio inkomstbasbelopp (566.000 kronor för 2013) är lönekravet alltid uppfyllt. Understiger den kontanta lönen detta belopp kan lönekravet ändå vara uppfyllt. Beloppsgränsen är beroende av hur stora lönesummor som utbetalts från företaget och dess dotterföretag.

Eftersom det lönebaserade utrymmet och lönekravet bygger på lönerna under året före beskattningsåret är det inför ett årsskifte viktigt att undersöka om den egna lönen (eller någon närståendes lön) uppgår till det minimibelopp som krävs för att det lönebaserade utrymmet ska få utnyttjas. Har man tagit ut en lön som understiger lönekravet med så lite som en krona kan det få stora ekonomiska konsekvenser. Kom ihåg att förmåner som t.ex. bilförmån inte får medräknas.

Vill du ha hjälp med att beräkna hur du påverkas av de föreslagna reglerna? Kontakta i så fall någon av våra rådgivare.

Kontakta oss