Förslag som rör socialförsäkring och trygghet i vårbudgeten

Vårändringsbudgeten som nu presenterats innehöll bl.a. följande förslag rörande socialförsäkring och trygghet. Läs om vad som är föreslaget för 2015 och 2016.

Ändringsförslag 2015

Bostadstillägget till pensionärer
Regeringen anser att bostadstillägget, till den som har fyllt 65 år, bör betalas ut med 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5000 kronor per månad. Nuvarande nivå är 93 procent. Förändringen föreslås gälla från den 1 september 2015.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
Procentsatsen vid beräkning av hel inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 64 till 64,7 procent av den försäkrade personens antagandeinkomst. Förslaget föreslås börja gälla den 1 oktober 2015.

Höjd sjukpenning vid arbetslöshet
Regeringen föreslår att sjukpenningen till arbetslösa höjs. Den högsta sjukpenningen höjs från 486 kronor till 543 kronor per dag från och med den 7 september 2015.

Höjt tak i a-kassan
Regeringen föreslår att den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor vilket gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Den nuvarande högsta dagpenningen är 680 kronor per dag.

Regeringen föreslår även att grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag. Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen föreslås träda i kraft den 7 september 2015.

Underhållsstödet
Regeringen föreslår att underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad, från maximalt 1273 kronor per barn/månad till 1573 kronor per barn/månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2015 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september 2015.


Ändringsförslag för 2016

Bortre tidsgräns sjukförsäkringen
Ett förslag om avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen från och med den 1 januari 2016 har skickats ut på remiss och regeringen avser att återkomma med ett sådant förslag i budgetpropositionen för 2016.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa
För att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa föreslår regeringen att 200 miljoner kronor avsätts 2015 och 400 miljoner kronor per år 2016-2019.

Glasögon till barn
Regeringen avser att från 2016 satsa 120 miljoner kronor per år så att barn i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon. Bidraget är generellt. Alla barn i åldern 8-19 år berörs. Bidraget införs 1 januari 2016. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.

Kostnadsfria läkemedel för barn
I budgetpropositionen för 2016 kommer regeringen att föreslå att barn under 18 år ska erbjudas kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Satsningen aviseras gälla från och med den 1 januari 2016.

Kontakta oss