Håll koll på din räntefördelning

Räntefördelning kan sägas vara ett sätt att få avkastningen på sitt investerade kapital beskattat som en ränta. Beskattningen flyttas från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital.

På detta sätt sänks skatteuttaget från den progressiva skalans 48-68 procent (beroende på inkomstnivå) till 30 procent. Ett lägre skatteuttag är naturligtvis i de flesta fall positivt, men man måste vara medveten om att den inkomst som beskattas via räntefördelning inte ger något tillbaka i form av sociala förmåner som pension eller sjukpenning. För den passive skogsägaren är detta dock inget stort problem då han eller hon ofta har tjänsteinkomst och via den redan har de sociala förmåner man kan få.

Räntefördelning gäller alla enskilda näringsidkare, inte bara skogsägare. Det spelar ingen roll om näringsverksamheten bedrivs aktivt eller passivt och att använda sig av räntefördelning är helt frivilligt.

Räntefördelning får varje år göras med ett visst belopp som beräknas utifrån de tillgångar och skulder som finns i näringsverksamheten vid årets ingång, kapitalunderlaget. För att räntefördelning ska få göras måste kapitalunderlaget uppgå till minst 50 000 kronor. Det belopp som får flyttas från inkomst av näringsverksamhet till kapital, räntefördelningsbeloppet, är en viss procent av kapitalunderlaget. Denna procentsats ändras från år till år, för vårens deklaration är den 6,9 procent.

Det räntefördelningsbelopp som inte nyttjas sparas till kommande år. Det finns ingen begränsning i tid utan man kan bygga på sitt räntefördelningsbelopp under många år och på så vis komma upp i ansenliga summor. Sparad räntefördelning kan överföras i samband med arv och gåva, däremot går den förlorad om man säljer sin näringsverksamhet.

Alla tillgångar och skulder som hör till näringsverksamheten räknas med. Bara beskattade tillgångar får tas med, vilket bland annat innebär att betalningsplaner och emitterade insatser i ekonomiska föreningar inte får tas med. Ett undantag från denna regel är skogskonton som får räknas med till halva värdet.

Det finns också speciella regler för att räkna ut värdet på fastigheter. Andra vanliga tillgångar som ingår i kapitalunderlaget är insatser i ekonomiska föreningar, bankmedel, lager och inventarier. Dessutom räknas sparat underskott och sparad räntefördelning som tillgångar. Skulder som tas med är bl.a. banklån, periodiseringsfonder och 78 procent av expansionsfonden.

Eftersom räntefördelningen beräknas utifrån förhållandena vid årets ingång kan man inte använda sig av räntefördelning under sitt första verksamhetsår.

Om man inte har räknat fram något räntefördelningsbelopp eller om man har räknat fel har man rätt att gå tillbaka ända till startåret 1994 och räkna om. Detta kan vara en mycket god idé som kan rädda många skattekronor! Om man inte har bedrivit näringsverksamhet ända sedan 1994 har man rätt att gå tillbaka till sitt första verksamhetsår.

Kommentar
Räntefördelning är det billigaste sättet att få ut pengar från sitt företag. Det innebär inte att det alltid är det bästa. I vissa fall kan det finnas behov av sjukpenning och pension och då måste man ha inkomst av näringsverksamhet.

Räntefördelningen är alltid viktig! För att vara säker på att du använder systemet optimalt vänligen kontakta närmaste LRF Konsult-kontor.

Portrait

Välkommen att kontakta mig med dina frågor!

Katarina Bartels, Skattejurist Tfn: 08-657 47 42 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.