Hantering av skatter och socialavgifter vid anlitande av arbetskraft

Under sommarmånaderna är det vanligt att företagare anlitar tillfällig arbetskraft. Därmed uppkommer många frågor rörande beskattning men även arbetsrättsliga frågor och frågor om arbetstillstånd, uppehållsrätt i Sverige mm. I den här artikeln koncentrerar vi oss på skattefrågorna.

Det finns många begrepp som man måste behärska för att veta hur man skattemässigt ska hantera en situation där man anlitar svensk eller utländsk arbetskraft. Vem man anlitar styr om skatteavdrag ska göras, om arbetsgivaravgifter ska betalas och vilken kontrolluppgift som ska lämnas. Den som ska bli arbetsgivare ska registreras sig hos Skatteverket. Den som inte längre är arbetsgivare ska avregistreras. Nedan följer några av de regler som måste beaktas.

Anställa arbetskraft - skatteavdrag

Arbetsgivare som betalar ut ersättning för arbete till en fysisk person som har A-skatt är – som utgångspunkt - skyldig att dra av skatt. Om den som man anlitar har F-skatt behöver skatteavdrag inte göras.

Arbete och vistelse kortare än sex månader i Sverige

En person som vistas i Sverige mindre än sex månader är begränsat skattskyldig. Begränsat skattskyldiga beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller enligt de ”vanliga” reglerna i inkomstskattelagen om den skattskyldige vill detta. Om det finns beslut om SINK gäller särskilda regler för skatteavdraget och arbetsgivare ska göra avdrag för särskild inkomstskatt med 20 procent av bruttoinkomsten. Arbetsgivaren ska lämna KU13 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) (SKV 2340). Om den anställde däremot har valt att beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen ska arbetsgivaren lämna KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (löne- kontrolluppgiften, SKV 2300).

Arbete och vistelse längre tid än sex månader i Sverige

En person som vistas i Sverige sex månader eller mer (d.v.s. vistas stadigvarande i Sverige) är obegränsat skattskyldig. Då gäller vanliga regler för statlig och kommunal inkomstskatt. Arbetsgivaren lämnar KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (löne- kontrolluppgiften, SKV 2300).

Anställa arbetskraft - arbetsgivaravgifter

Den som betalar ut lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar till anställd (med A-skatt) för arbete i Sverige ska – som utgångspunkt - betala arbetsgivavgifter i Sverige men endast om arbetstagaren tillhör det svenska socialförsäkringssystemet.

Arbetsgivaravgifter betalas aldrig på utbetalningar till juridisk person, t.ex. aktiebolag eller handelsbolag. Detta gäller oavsett om den juridiska personen har F-skatt eller inte.

För att kunna styrka vilket lands socialförsäkringssystem som den enskilde tillhör, ska den enskilde (om situationen så kräver) kunna visa upp ett intyg om tillämplig lagstiftning, d.v.s. vilket lands socialförsäkringsordning en person tillhör. Sådant intyg utfärdas av myndighet i respektive land (i Sverige intygas socialförsäkringstill¬hörigheten av Försäkringskassan då de som tillhör svensk ordning arbetar utomlands). Inom EU/EES benämns sådant intyg A1/ E 101. Anlitar man någon som inte har A1/E101 intyg från sitt land måste arbetsgivaravgifter betalas i Sverige.

Det finns exempel på fall där utbetalaren långt efter att arbetet utförts blivit skyldig att betala arbetsgivaravgifter, eftersom arbetsgivaren inte kunnat visa intyg för Skatteverket om att den utländska arbetskraften tillhörde annat lands socialförsäkringssystem.

Särskilt om reglerna när utländskt företag anlitas - utländskt företag har F-skatt

Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag. Om företagaren är godkänd för F-skatt ska skatteavdrag inte göras, socialavgifter inte betalas eller kontrolluppgift lämnas till Skatteverket.

Särskilt om reglerna när utländskt företag anlitas - utländska företag utan F-skatt

Den som anlitar en utländsk fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige (utländsk enskild näringsidkare) eller juridisk person ska bara göra skatteavdrag för ersättning som betalas för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige. För den som anlitar ett utländskt företag utan F-skatt är det därför viktigt att ta reda på om detta företag har fast driftställe i Sverige. I de fall personen har SINK-beslut, gäller det som skrivits ovan. Utbetalare lämnar KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (löne- kontrolluppgiften, SKV 2300). Arbetsgivaravgifter betalas aldrig på utbetalningar till juridisk person, t.ex. aktiebolag eller handelsbolag. Detta gäller oavsett om den juridiska personen har F-skatt eller inte. Den som anlitar t ex en enskild firma som inte är godkänd för F-skatt måste betala arbetsgivar¬avgifter på ersättningen, om det inte är så att den utländska enskilda näringsidkaren kan visa upp intyg om socialförsäkringstillhörighet i annat land, jämför ovan.

Reglerna kan vara komplicerade. Ta hjälp av ditt närmaste LRF Konsultkontor om du har några frågor.