Har du koll på bokföring av dina kontanta transaktioner?

Bokföring av kontanta transaktioner vållar ofta problem. Därför är det en restriktiv lagstiftning kring detta. Exempelvis finns reglerna om certifierat kassaregister.

Med kontanta transaktioner avses bl.a. betalning med sedlar, mynt, mottagna checkar och kuponger som företaget får ersättning för genom inlösen. Däremot är inte betalning mot kontokort kontant betalning. Noterbart är att betalning mot kontokort trots detta ska registreras i ett certifierat kassaregister.

Ett företag med kontanta transaktioner ska enligt huvudregeln ha ett certifierat kassaregister. Detta gäller dock inte företag med en kontantförsäljning på högst 4 prisbasbelopp (177 600 kronor för 2014). I detta räknas inte in försäljning mot s.k. kontantfaktura. En kontantfaktura ska innehålla alla uppgifter som en verifikation enligt bokföringslagen ska innehålla, bl.a. belopp och vem som är motpart (köpare av varan eller tjänsten). Följer inte företaget reglerna om certifierat kassaregister kan företaget tvingas att betala en kontrollavgift.
 
En registrering i kassaregistret innebär emellertid inte att transaktionen är bokförd utan härutöver gäller bokföringslagens krav om löpande grund- och huvudbokföring. Kontanta transaktioner ska enligt huvudregeln grundbokföras senast påföljande arbetsdag. Dock får kontanta transaktioner som registreras i ett certifierat kassaregister grundbokföras senast 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade.

För att kunna stämma av måste det gå att dela upp försäljningen på betalning med kontanter och kontokort. Kontantfakturan ska normalt bokföras särskilt.

Som synes finns många svåra frågor att besvara. Har du som företagare kolla på detta? Du är välkommen till LRF Konsult så gör vi en kontroll av att bl.a. din kontanthantering är i överensstämmelse med regelverken.

Kontakta oss