Jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskrav

Riksdagens finansutskott beslutade den 17 mars om att införa amorteringskrav på bostadslån och 23 mars klubbades beslutet i Riksdagen. Jord- och skogsbruksfastigheter undantas från kraven.

Riksdagen beslutade den 23 mars enligt Finansutskottets förslag om införandet av amorteringskrav på nya bolån. I Finansinspektionens tidigare förslag till tillämpning av amorteringskravet har även jord- och skogsbruksfastigheter omfattats av kravet, om upptagen pant även omfattar bostadsdel. Finansutskottet tog till sig av kritiken och i betänkande som lades fram till Riksdagen beslutades jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskravet.

Tagit till sig kritiken
LRF Konsult har tillsammans med LRF tidigare framfört sin kritik mot att låta jord- och skogsbruksfastigheter omfattas av amorteringskravet, vilket är en linje som Svenska Bankföreningen delat. LRF Konsults och LRFs kritik i tidigare remissvar och yttranden har grundat sig på skälen att jord- och skogsbruksfastigheter redan idag normalt har en belåningsgrad begränsad till 75 procent samt att ett upptaget lån i näringsfastigheten normalt avser just näringsverksamheten, även om det finns en eller flera bostäder på fastigheten.

”Utskottet vill även framhålla vikten av att jord- och skogsbruksfastigheter undantas från amorteringskravet, vilket regeringen också skriver i propositionen. De närmare utformningarna av de nu nämnda undantagen, liksom andra liknande preciseringar, bör enligt utskottet hanteras på lägre nivå än lag.”, skriver Finansutskottet i sitt betänkande 2015/16:FiU30.

– LRF Konsult är lättade över att jord- och skogsbruksfastigheter nu undantas från amorteringskravet. Detta är en viktig seger för våra jord- och skogsbruksföretagare på landsbygden. Ett amorteringskrav för jord- och skogsbruksfastigheter hade fått negativa konsekvenser för en redan lönsamhetstyngd bransch, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk på LRF Konsult.

Amorteringskravet
För bostadslån innebär nu beslutet att banker och andra kreditinstitut som lämnar bolån till privatpersoner ska ha regler för återbetalning som är sunda och som motverkar alltför höga skulder hos hushållen. Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån och gäller inte retroaktivt. Vid nyupplåning i en nyproducerad bostad kan man slippa amorteringskravet under fem år.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni.

Kontakta oss