Konsekvenser av pensionssparavdrag i enskild näringsverksamhet

En fråga som uppkommit är om det är en god idé för en enskild näringsidkare att göra pensionssparavdrag i näringsverksamheten.

När det allmänna avdraget för pensionssparande minskats drastiskt för att slopas helt under 2016  återstår – för enskild näringsidkare som vill pensionsspara med avdragsrätt - alternativet att göra pensionssparavdrag i den enskilda näringsverksamheten (som är aktiv) upp till 35 % av den avdragsgrundande inkomsten.

Tänk på att detta sparande minskar det deklarerade resultatet och således den pensionsgrundande inkomst och pensionsrätt  (inkomstpension 16 % och premiepenson 2,5 %) som kan erhållas från det allmänna pensionssystemet. Pensionsrätt fås under 2015 på inkomster  upp till 468 867 kr.          

Det är endast om det privata pensionssparandet kan beräknas ge ett bättre utfall än motsvarande sparande i den allmänna pensionen, som det från skatte – och pensionssynpunkt kan vara motiverat att växla pensionssparande i det allmänna systemet  mot ett privat pensionssparande.

Det finns dock ytterligare minst en aspekt på pensionssparande kopplat till enskild näringsverksamhet. Eftersom pensionssparavdraget   minskar det deklarerade resultatet minskar även – om det deklarerade resultatet understiger 333 700 kr år 2015  - underlagen för bl.a. SGI, livränta och sjukersättning.

Kontakta oss