Lantbrukare fick sin livränta tillbaka

X är lantbrukare och hade fram till januari 2013 livränta. På grund av att lantbrukaren upplåtit en avverkningsrätt till skog höjdes hans resultat i sådan omfattning att Försäkringskassan drog in hans livränta. Efter hjälp av LRF Konsult har lantbrukaren fått sin livränta tillbaka.

Vad är livränta?

Den som råkar ut för en arbetsskada som medför en bestående nedsättning av arbetsförmågan kan få livränta som ska täcka den inkomstförlust som uppkommer pga. skadan.

Omständigheterna i fallet
X hade livränta. Efter att ha upplåtit en avverkningsrätt på sin skogsfastighet höjdes resultatet i verksamheten i sådan omfattning att Försäkringskassan ansåg att lantbrukaren inte längre hade en inkomstförlust på grund av arbetsskadan.

LRF Konsult hjälpte X att överklaga och hävdade att hänsyn ska tas till att avverkning av skog görs med långa tidsmellanrum och att inkomsten därför ska periodiseras (d.v.s. fördelas) över möjlig avverkningstid. Kammarrätten i Jönköping skrev i sin dom bl. a följande;

”Till skillnad från inkomster i jordbruk i övrigt uppkommer dock denna inkomst oftast med långa tidsintervall då den avser skog som har vuxit under lång tid. Dessutom avser inkomsten många gånger en arbetsinsats som pågått under motsvarande tidsperiod. Kammarrätten anser därför att inkomsten bör periodiseras …”.

Kammarrätten fann därför att frågan behövde utredas på nytt och återförvisade målet till Försäkringskassan för en ny utredning och bedömning. Efter att ha utrett och prövat omständigheterna på nytt och beaktat bl.a. tidigare avverkningar och periodiserat inkomsten från avverkningsrätten på 15 år fann Försäkringskassan att X hade fortsatt rätt till livränta.

Kontakta oss