Investeraravdraget införs 1 december

Månadens skattefråga - oktober.

Riksdagen har beslutat att införa en skattelättnad för fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek, ett s.k. investeraravdrag. Det nya avdraget gäller förvärv av andelar vid bl.a. nybildning, nyemission eller köp av aktier i s.k. lagerbolag som sker den 1 december 2013 eller senare.

Investeraravdraget uppgår till hälften av den kontanta betalningen för de nya andelarna. Vid köp av andelar i s.k. lagerbolag begränsas emellertid investeraravdraget till hälften av det belopp som vid bildandet av företaget tillskjutits kontant. Investeraravdraget får uppgå till högst 650.000 kronor per år.

Investeraravdraget görs i inkomstslaget kapital med en skatteeffekt om 30 procent. Skatteeffekten är 30 procent oberoende av om det redovisas ett överskott eller underskott i inkomstslaget kapital. I vissa situationer ska investeraravdraget återföras till beskattning.

För att investeraravdrag ska få utnyttjas måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda.

Vill du veta mer om investeraravdraget?
Kontakta din rådgivare på LRF Konsult.

Kontakta oss