Maxa ditt socialförsäkringsskydd

Som egenföretagare betalar du själv eller via ditt aktiebolag för de förmåner som du kan erhålla den dag du går i pension eller drabbas av sjukdom. I princip innebär det att ju mer skatt och ju högre socialavgifter som du betalar, desto bättre blir ditt socialförsäkringsskydd.

Det finns dock vissa regler som bryter detta samband. Det är därför av betydelse att du vet om de avgifter som du betalar kommer att ge dig de förmåner som du betalar för och vilka beloppsgränser som gäller för att du ska erhålla maximala förmåner.

Sjukpenninggrundande inkomst – SGI

Din sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är avgörande för hur stor ersättning som du kan få från Försäkringskassan vid t.ex. sjukdom eller föräldraledighet.

SGI är den årliga inkomst i pengar före skatt som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete, antingen såsom anställd i det egna aktiebolaget eller som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare.

För dig som är enskild näringsidkare och handelsbolagsdelägare baseras SGI normalt på ett deklarerat överskott av aktiv näringsverksamhet. Eftersom det är svårt att beräkna ditt framtida förväntade resultat, bestäms SGI oftast utifrån historiska inkomster, vilka kan vara senaste deklarationen, senast fastställda deklarationen och ibland utifrån ett genomsnitt av de tre senaste årens deklarationer.

När SGI bestäms i dessa fall justeras det deklarerade resultatet så att bl. a. gamla underskott, dispositioner med periodiseringsfond och expansionsfond samt egenavgifter på dessa dispositioner bortses ifrån. Det krävs således oftast en omräkning av det deklarerade resultatet för att kunna bestämma SGI.

Du som äger och arbetar i aktiebolag anses som anställd i bolaget och SGI baseras som utgångspunkt på den lön som du tar ut från aktiebolaget. Tänk på att ett regelbundet löneuttag ger den bästa grunden för en förutsägbar SGI.

För att SGI ska kunna fastställas krävs att din arbetsinkomst (lön eller resultat av aktiv näringsverksamhet) kan antas uppgå till minst 24 % av prisbasbeloppet (10 800 kr år 2017). Högsta inkomst vid beräkning av SGI är 7,5 prisbasbelopp, d.v.s. 336 000 kr (år 2017). Vid beräkning av SGI som grund för föräldrapenning är dock högsta SGI 10 prisbasbelopp, d.v.s. 448 000 kr (år 2017).

Notera att SGI aldrig utgår på räntefördelning eller utdelningsinkomster.

Pensionsgrundande inkomst - PGI

Din pensionsgrundande inkomst (PGI) beräknas på den lön och skattepliktiga förmåner som du som aktiebolagsföretagare erhåller eller det resultat av aktiv näringsverksamhet som du som enskild näringsidkare och handelsbolagsdelägare deklarerar.

Det krävs att de pensionsgrundande inkomsterna uppgår till minst 18.951 kr för att du ska få PGI för intjänandeåret 2017.

För att få maximal pensionsrätt och PGI under 2017 ska inkomst av tjänst och/eller överskott av aktiv näringsverksamhet uppgå till 496 305 kr.

För dig som är enskild näringsidkare är det enkelt att beräkna PGI jämfört med SGI, eftersom PGI utgår från det deklarerade resultatet, utan att justeringar behöver göras för skattemässiga dispositioner.