Minskad avdragsrätt för pensionssparande

Från och med 2015 har avdragsrätten för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto minskats genom att det fasta avdragsbeloppet sänkts från 12.000 till 1.800 kronor per år.

Den som helt saknar pensionsrätt i anställning får utöver detta avdragsbelopp göra avdrag med 35 procent av inkomsten (lönen), dock högst 10 prisbasbelopp (dvs. högst 445.000 kronor 2015). På motsvarande sätt får den som bedriver aktiv näringsverksamhet göra avdrag utöver det fasta beloppet med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 procent av prisbasbeloppet.

Regeringen föreslår nu i en promemoria att det fasta avdragsbeloppet 1.800 kronor per år ska slopas. Enligt förslaget ska anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning och skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsbeloppet om 35 procent av inkomsten enligt ovan. Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommentar
Ryms inte premien i det särskilda tilläggsbeloppet är inte hela premien avdragsgill. Trots detta kommer belopp som betalas ut att vara skattepliktiga i sin helhet. Därför bör premien begränsas till det avdragsgilla beloppet. Det är viktigt att kontrollera med försäkringsgivaren att det inte uppstår några andra negativa effekter av en ändring av premieinbetalningarna.

Kontakta oss