Motionsförmån i form av hemlån av motionsband är skattepliktig

Motionsförmån till anställd kan vara en skattefri förmån för den anställde. För skattefrihet krävs bl.a. att förmånen är av mindre värde och att den riktar sig till hela personalen.

I en ansökan om förhandsbesked från en person som var anställd hos en viss arbetsgivare ställdes frågan om skattefrihet gäller för en förmån som består i att den anställde inom ramen för ett av arbetsgivaren infört hälso- och friskvårdsprogram får låna hem ett motionsband.

Skatterättsnämndens uppfattning var att huvudregeln alltjämt får anses vara att en personalvårdsförmån ska tillhandahållas på arbetsplatsen. Beträffande bl.a. motion accepteras dock av sedvänja att den utövas även utanför arbetsplatsen på särskilda anläggningar. Dock ska bestämmelserna om skattefrihet tillämpas restriktivt. Därför ansåg Skatterättsnämnden att förmånen bestående av hemlån av motionsband är skattepliktig.

Den anställde överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen som nyligen i en dom gjorde samma bedömning som nämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Kommentar
Om motionsbandet i stället tillhandahålls på arbetsplatsen kan förmånen vara skattefri. Ett alternativ är att den anställde utnyttjar exempelvis ett gym. Det maximala skattefria beloppet motsvarar normalt kostnaden för ett årskort.

Kontakta oss