Funderingar kring ROT-avdraget

Ansök om utbetalning senast den 31 januari 2015
Den som utfört ROT-arbete under 2014 som kunden har betalat senast under 2014 måste ansöka om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari 2015. Skickas ansökan in senare mister utföraren rätten till utbetalning från Skatteverket.

Ägaren har rätt till ROT-avdrag
Det är endast den som är ägare av småhuset som har rätt till ROT-avdrag. Dessutom ska det vara bostad för den som begär skattereduktion eller för dennes föräldrar. Notera att skattereduktion inte ges om det är föräldrarna som äger småhuset men barnen är bosatta i huset.

Även innehavare av en bostadsrätt medges ROT-avdrag för sådana åtgärder som denne svarar för. Även i detta fall är en förutsättning att innehavaren eller dennes föräldrar är bosatta i bostadsrätten.

Ägaren måste ha haft utgiften
För att kunna medges ROT-avdrag måste ägaren ha haft utgiften för arbetet. Det är således den som köpt byggtjänsten som är uppdragsgivare och som därför anses ha haft utgiften. Formellt innebär detta att endast den som är uppdragsgivare, dvs. lämnat uppdraget till hantverkaren, som kan medges ROT-avdrag. Är det två syskon som är delägare till småhuset måste båda vara uppdragsgivare för att båda ska medges avdrag. Det är den som begär ROT-avdrag som ska visa att denne har rätt till detta. Därför bör också fakturan eller fakturorna ställas ut på båda syskonen.

Även om två makar eller sambor äger småhuset är det endast den som haft utgiften, dvs. köpt byggtjänsten, som kan medges avdrag. Därför rekommenderar vi även i detta fall att fakturan ställs ut på båda makarna.

Om två makar har rätt till ROT-avdrag är det enligt Skatteverket inget som hindrar att man omfördelar ROT-avdraget mellan makarna. En omfördelning kan aktualiseras om den ene maken inte har tillräckligt underlag för ROT-avdrag. En ansökan om omfördelning av det preliminära ROT-avdraget ska vara inlämnad senast den sista februari året efter att arbetet är utfört. En omfördelning av det slutliga ROT-avdraget görs genom att båda makarna begär det under Övriga upplysningar i sina inkomstdeklarationer.

Nästa fråga är om den som haft utgiften också måste betala arbetet.

Vem ska betala?
Det är den som haft utgifter för ROT-arbetet som också ska betala för detta. I ett färskt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hade en husägare låtit sitt aktiebolag betala fakturan direkt till hantverkaren.  Bolaget bokförde betalningen direkt mot ägarens avräkningskonto, varvid ägarens fordran på bolaget minskades med det betalade beloppet. HFD godtog förfaringssättet och medgav hantverkaren utbetalning från Skatteverket. Under vissa förutsättningar kan alltså husägaren låta någon annan betala för dennes räkning. Rekommendationen är dock att se till att det är husägaren som betalar till hantverkaren om omständigheterna inte är exakt som i rättsfallet.

När det är två makar som har rätt till ROT-avdrag är det enligt Skatteverket inget som hindrar att en av makarna betalar hela fakturan. Detta innebär att om Herr och Fru Svensson fått en gemensam faktura kan båda medges ROT-avdrag även om Fru Svensson betalar hela fakturan.  Detta synsätt gäller enligt förarbeten för de personer som har hushållsgemenskap.

Kontakta oss