Obligatoriskt med personalliggare i byggbranschen vid årsskiftet

Från den 1 januari 2016 blir det, enligt skatteförfarandelagen, obligatoriskt med elektronisk personalliggare för företag inom byggbranschen. Redan idag är den som bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet skyldig att föra en personalliggare.

Reglerna kommer enligt Skatteverket att omfatta ca 550 000 anställda i byggbranschen och det är nästan dubbelt så många jämfört med de branscher som omfattas idag. Även näringsidkare som bygger om sina lokaler kan omfattas av kravet på personalliggare.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen samt när de har börjat och slutat varje arbetspass. Personalliggaren ska vara elektronisk. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens. Skatteverket kommer att besöka arbetsplatserna och kontrollera att personer kan identifiera sig och att de är registrerade i liggaren. Brister medför kontrollavgifter.

Viktiga begrepp

  • Byggherre – den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Tänk på att t ex en lantbrukare som bygger om ett djurstall kan komma att räknas som byggherre enligt dessa regler.
  • Byggverksamhet – om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk samt annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, tex städ och bevakning på byggarbetsplatsen.
  • Byggarbetsplats – en plats där byggverksamhet bedrivs, kan tex vara i en annan näringsidkares verksamhetslokal, nyuppförande av hyreshus, anläggning av väg mellan orterna A och B.

Undantag
En privatperson som bygger för privat bruk har inga skyldigheter kopplade till personalliggare. Det gäller även om man anlitar en entreprenör. Du har heller inte dessa skyldigheter om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (I skrivande stund ca 180 000 kr) ex moms.

Byggherrens roll
Det är byggherren som ansvarar för att innan byggstart anmäla till Skatteverket var och när byggverksamhet påbörjas. Byggherren skall även tillhandahålla utrustning, tex läsare eller mobilapplikation som stödjer dokumentation av id-uppgifter, så att sammanställd elektronisk personalliggare kan föras på varje byggarbetsplats. Byggherren är skyldig att hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen direkt vid kontrollbesök. När bygget är klart ansvarar byggherren för att anmäla avslutsdatum till Skatteverket. Ny bygganmälan behöver göras om byggandet behöver återupptas, t ex pga reklamation.

Byggherrens skyldigheter enligt denna lag kan skriftligen delegeras till totalentreprenör som självständigt ansvarar för arbetets utförande.

Byggentreprenörens skyldigheter
Den som bedriver byggverksamhet, dvs byggentreprenörer, eller annan näringsverksamhet som stöd till byggverksamhet, tex städ och bevakning på byggarbetsplatsen, ska föra personalliggaren i utrustning som tillhandahålls av byggherren. I liggaren skall byggplatsens identifikationsuppgifter, ID-uppgifter för företaget samt ID-uppgifter för verksamma personer registreras. Byggföretaget ansvarar för att registrering sker dagligen när någon är verksam på arbetsplatsen. Registrering ska ske när personen börjat respektive slutat sitt arbetspass. Personalliggaren skall hållas tillgänglig för Skatteverket samt för byggherren. Alla uppgifter i personalliggaren ska sparas i två år efter det kalenderår då företagets räkenskapsår gick ut.

Verksam person
Samtliga verksamma personer på byggarbetsplatsen ska dokumentera sin närvaro i byggherrens utrustning. Detta kan exempelvis ske genom att entreprenören förser sina anställda med ett elektroniskt kort som registreras i utrustningen.

Kontrollavgifter
Skatteverket kommer att göra oanmälda kontrollbesök. Har man då inte anmält tex byggstart kostar det 25 000 kr/arbetsplats i kontrollavgift. Saknas personalliggare eller är liggaren ej tillgänglig vid besök är avgiften 12 500 kr. Fattas det någon person i personalliggaren kostar det 2 500 kr/person.

Övergångsbestämmelser
De nya reglerna gäller byggverksamhet som påbörjas efter årsskiftet 2015/2016. Bestämmelserna kommer även att tillämpas på byggverksamhet som redan påbörjats, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30/6 2016.

Mer information
Skatteverket öppnar sina system för att anmäla byggarbetsplats i mitten av december.
Läs mer på www.skatteverket.se eller kom till oss på LRF Konsult om du har frågor och funderingar!