Placera pengar skatteoptimalt

Räntan är idag extremt låg, i vissa fall negativ. Detta aktualiserar ett antal frågor både vad gäller placering och beskattning för företagare.

Räntan på sparkontot är idag låg, i många fall 0 procent. Då uppstår frågan hur man ska placera sina besparingar. Grunden är att avkastning och kapitalvinster beskattas med 30 procent. Är det en kapitalförlust är den avdragsgill, i vissa fall kvoterad till 70 procent.

Kan man då placera sina tillgångar med lägre beskattning? Två former finns, investeringssparkontot och kapitalförsäkringen. Båda är schablonbeskattade och skatten beräknas på värdet av tillgångarna. En skillnad är att skatten på investeringssparkontot betalar du medan skatten på kapitalförsäkringen betalar försäkringsbolaget.

Investeringssparkonto – så beräknas skatten 

Inom ramen för investeringssparkontot kan du fritt placera om kapitalet utan att det utlöser någon beskattning. Beskattningen av investeringssparkontot sker schablonmässigt utifrån två variabler, ett kapitalunderlag som i princip motsvarar det genomsnittliga värdet under året på investeringssparkontot som multipliceras med en räntefaktor. Denna uppgår till statslåneräntan från den 30 november året innan – och från 2016 med ett tillägg på 0,75 procentenheter. Oberoende av statslåneräntas storlek är räntefaktorn alltid minst 1,25 procent. Den beräknade schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent.

Statslåneräntan den 30 november 2015 fastställdes till 0,65 procent. Schablonintäkten för 2016 blir (0,65 + 0,75 =) 1,4 procent av kapitalunderlaget.

Förenklat beskattas värdet på investeringssparkontot enligt följande:

År 2015: 0,27 procent (0,9 x 0,3)
År 2016: 0,42 procent (1,4 x 0,3)
Har du 300 000 kr på ditt investeringssparkonto blir schablonintäkten för år 2016 (300 000 x 1,4 % =) 4 200 kr och skatten 30 procent på detta, 1 260 kr.

Förenklat, har du en långsiktig avkastning på ditt sparande som överstiger nivån på schablonintäkten är investeringssparkontot skattemässigt optimalt.

Kapitalförsäkring – så beräknas skatten

Beskattningen av en kapitalförsäkring motsvarar den som beskrivits här. En viktig skillnad är att försäkringsbolaget betalar en avkastningsskatt, vilken förenklat beräknas på nettovärdet på tillgångarna i kapitalförsäkringen. Det framräknade kapitalunderlaget, i princip tillgångar minus skulder, multipliceras med statslåneräntan ökad 75 procentenheter. Skatteunderlaget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Avkastningsskatten utgår med 30 procent på det framräknade kapitalunderlaget.

Amortering – ett annat alternativ till sparande

Slutligen kan nämnas ett annat sparalternativ som är intressant i lågräntetider, amortering av lån. Eftersom räntan idag är mycket låg skapas ofta ett utrymme för amortering.

Vi tipsar!

Det kan aktualiseras olika skattemässiga avvägningar för att sparandet ska vara skatteoptimalt. Förändringar i sparandet kan exempelvis utlösa beskattning. Därför är det viktigt att fråga din rådgivare innan du gör en omplacering.