Regeringen avser införa nya regler för ränteavdragsbegränsning

För knappt ett år sedan presenterade Företagsskattekommittén sitt slutbetänkande och föreslog att aktiebolag och andra juridiska personer inte fullt ut ska få dra av ränteutgifter kombinerat med sänkt bolagsskatt.

Efter hård remisskritik mot förslaget som sådant men positiva ord om att det svenska bolagsskattesystemet bör ses över har finansministern nu gett till känna att regeringen avser att gå vidare med kommitténs förslag.  

Avsikten med en reform är att skattemässigt behandla lånat kapital och eget kapital på motsvarande sätt. Detta innebär att ränta och andra finansieringskostnader inte blir fullt ut avdragsgilla. Genom att begränsa avdragsrätten minskar också möjligheten till internationell skatteplanering med räntor. Det krävs dock fortsatt analys och omarbetning av förslaget, exempelvis om mer än räntor ska omfattas. Exempelvis kan även leasingkostnader, som till viss del är ränta, komma att omfattas av avdragsbegränsningen.

Det är för tidigt att idag uttala sig om vilka ändringar som kommer att ske i förhållande till Företagsskattekommitténs förslag. Allmänt kan sägas att den inriktning på en reform som förordas torde gälla endast juridiska personer, inklusive handelsbolag med fysiska personer som delägare. Såvitt går att bedöma idag kommer således inte enskilda näringsidkare att omfattas av avdragsbegränsningen. Dessa företag har redan idag genom reglerna om räntefördelning sådan symmetri man vill uppnå.

Regeringen kommer fortsätta en dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget från finansdepartementet kommer att bli nödvändig. Ett förslag kommer därför att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Kommentar
Även om det är för tidigt att uttala sig bestämt om hur framtida regler kommer att slutligen utformas bör företagen redan idag fundera över hur minskade ränteavdrag eventuellt kombinerat med sänkt bolagsskatt kan påverka verksamheten både finansiellt och resultatmässigt. Detta kan exempelvis påverka om investeringar framöver ska ske genom lån eller tillskott från delägaren. Det kan också påverka utdelningsstrategin.
Detta nya synsätt är komplicerat och kan vara svårt att överblicka. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med din skatterådgivare för analys av din situation.

Kontakta oss