Regeringen föreslår förändrad fakturamodell för ROT och RUT

Regeringen föreslår i en proposition förändringar i den s.k. fakturamodellen för husavdrag. Förslagen beskrivs här i korthet.

Fler uppgifter vid begäran om utbetalning
I samband med att utföraren av ett hushållsarbete begär utbetalning från Skatteverket behöver begäran idag, utöver identifikationsuppgifter, endast innehålla uppgifter om debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp, betalningsdag och det belopp som utföraren begär från Skatteverket.

Regeringen föreslår nu att utförarens begäran om utbetalning även ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. Skatteverket får därmed ett bättre underlag för att bedöma hur stor del av ersättningen som utgör ersättning för arbete (det är endast arbetskostnaden som kan medföra RUT- och ROT-avdrag). Ändringen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015.

Elektronisk begäran om utbetalning
Regeringen föreslår vidare att en begäran om utbetalning ska lämnas elektroniskt. Ändringen tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015.

För att underlätta övergången till ett elektroniskt uppgiftslämnande föreslår regeringen att Skatteverket efter ansökan ska ges rätt att lämna dispens från elektroniskt uppgiftslämnande om det finns särskilda skäl. Dispens ska kunna ges för högst sex månader räknat från dagen för dispensbeslutet. Ansökan om dispens ska göras senast den 30 april 2015.

Den som inte själv kan eller vill lämna begäran om utbetalning elektroniskt har möjlighet att anlita ett ombud (avseende arbeten som har betalats av köparen efter den 31 mars 2015).

Ta kontakt med din rådgivare hos LRF Konsult om du vill ha hjälp med din begäran om utbetalning från Skatteverket.

Kontakta oss