Regeringen presenterar nya förslag på skattehöjningar

Finansministern höll den 27 mars presskonferens avseende årets budgetpropositioner. Utöver detta nämns att de skattehöjningar som aviserades i budgetpropositionen för 2015 men som inte fick någon majoritet också kan komma att genomföras inför 2016.

Det handlar bl.a. om gränsen för statlig skatt och en avtrappning av jobbskatteavdraget i de högre inkomstskikten.

Vårändringsbudgeten
Regeringen har inför vårändringsbudgeten meddelat att de nedsatta socialavgifterna för unga ska slopas i två steg. Under perioden den 1 augusti 2015 till den 30 juni 2016 uppgår socialavgifterna för unga till 25,46 procent. Under 2016 slopas nedsättningen helt. Vidare föreslås att RUT-avdraget för läxhjälp slopas (sannolikt från den 1 augusti 2015).

Vidare höjs skatten på naturgrus från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

Budgetpropositionen för 2016
Samtidigt med ovanstående förslag har regeringen presenterat skatteförslag i ett antal promemorior som nu ska remissbehandlas. Dessa skatteförslag kan bli aktuella i budgetpropositionen för 2016, som läggs under hösten 2015. Bland skatteförslagen kan nämnas följande.

Taket för RUT-avdraget sänks till 25.000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Vidare ska inte RUT-avdraget omfatta matlagning och mer avancerat städarbete såsom rengöring av inomhuspool.

ROT-avdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden men taket ligger kvar på 50.000 kronor per person.

Beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs till statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter multiplicerat med kapitalunderlaget, dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Energiskatten på bensin höjs med 0,44 kr/l, energiskatten på dieselbränsle höjs med 0,48 kr/l och energiskatten på flytande biodrivmedel höjs i motsvarande utsträckning. Med hänsyn till den utsatta konkurrenssituation som det svenska jord- och skogsbruket för närvarande befinner sig i, föreslås att näringarna i dess helhet kompenseras för den höjning som görs av energiskatten på dieselbränsle genom att den nuvarande befrielsen från koldioxidskatten ökas med 0,48 kr/l.

Kontakta oss