Regeringen vill utreda skatteplanering inom fastighetsbranschen

Paketering av fastigheter innebär att säljare av en fastighet inte säljer fastigheten direkt utan i stället ”paketerar” den i ett aktiebolag och sedan säljer aktierna i bolaget. Genom att sälja fastigheten paketerad i ett aktiebolag minskar skattekostnaden för såväl säljaren som köparen.

Fast egendom kan även i vissa fall förvärvas genom fastighetsbildningsåtgärder utan att stämpelskatt utgår.

Enligt finansministern innebär de öppningar som finns för skatteplanering genom paketering och förvärv via fastighetsbildningsåtgärder att det finns anledning att se över reglerna. Därför ska en särskild utredare i se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet, direktiv 2015:62, läs mer på www.regeringen.se.

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen.
  • undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering.
  • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg.
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kommentar
Paketering av fastigheter är ingen ny företeelse. Däremot synes företeelsen ha ökat i omfattning de senaste åren. Även Företagsskattekommittén utredde frågan men lämnade inget förslag bl.a. på grund av att en ändring av reglerna kan få konsekvenser för möjligheten att göra andra omstruktureringar inom bolagssektorn.

När det gäller stämpelskatt och fastighetsreglering ska utredaren i första hand analysera transaktioner som görs enbart för att undgå stämpelskatt, dvs. överlåtelser som sker ”genom fastighetsbildningsåtgärder enbart i syfte att undkomma skyldigheten att betala stämpelskatt.”

Kontakta oss