Riksdagen har beslutat om minskade socialavgifter för unga

I dag finns en ungdomsrabatt som innebär att socialavgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärdedel av ordinarie avgifter, med undantag för ålderpensionsavgiften.

Nu har riksdagen sagt ja till regeringens förslag att socialavgifterna ska sänkas ytterligare för ungdomar som inte har fyllt 23 år. Det innebär att bara ålderspensionsavgiften på drygt 10 procent kommer att betalas för den som är under 23 år. Den ungdomsrabatt av socialavgifterna som finns i dag för personer som har fyllt 25 år, men inte 26 år, tas däremot bort helt.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 maj 2015. När det gäller arbetsgivaravgifter tillämpas de nya reglerna på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.

När det gäller egenavgifter tillämpas de nya reglerna på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 maj 2015 ska, om företagaren inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. Detta betyder för en enskild näringsidkare med beskattningsåret 1 januari – 31 december 2015 att 8/12 av hela årets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 (om inte näringsidkaren kan visa på en annan fördelning).

Kontakta oss