Så påverkas du av skatteförslagen i budgeten för 2018

Den 20 september presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Susanne Pålsson, Skattejurist på LRF Konsult, sammanfattar de viktigaste förslagen på skatteområdet. Se vilka skattenyheter som omfattar dig och ditt företag.

- Skattereglerna för fåmansföretagare ändras inte. Aktiebolag och handelsbolag får sänkta arbetsgivaravgifter för den först anställda, s.k. växa-stöd. Pensionärer får sänkt skatt med upp till ca 5 000 kr och sjuk- och förtidspensionärer får sänkt skatt med upp till ca 2 500 kr. Däremot höjs skatten på sparande på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar. Det är några av de skattenyheter som regeringen har presenterat i höstbudgeten, säger Susanne Pålsson.

Reglerna är ofta komplicerade och funderar du med aktiebolag eller handelsbolag på att anställa din första medarbetare, är det dags att byta personbilar eller lätta lastbilar i företaget eller ska du ge ut personaloptioner, kontakta en rådgivare för att se hur du kan utnyttja skatteförslagen på bästa sätt.

Regeringen kommer inte att lägga fram sitt tidigare förslag om att delvis ändra skattereglerna om utdelning och kapitalvinst för fåmansföretagare (3:12-reglerna) samt förslaget om justerade nivåer för när statlig skatt på arbetsinkomster ska tas ut 2018.
För besökare via webben – för att läsa hela nyheten lämna din epostadress:

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Avsikten är att införa en skattereduktion med 25 procent på fackavgiften.

Växa-stöd nu även till aktiebolag och handelsbolag

Växastödet föreslås utvidgas och även omfatta aktiebolag och handelsbolag som anställer för första gången, med undantag för anställda delägare och närstående till delägare. I dag omfattar det enskilda näringsidkare. Växastödet innebär att företaget endast betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent av ersättningen till den anställde under högst 12 månader. De föreslagna reglerna gäller aktiebolag och handelsbolag som inte har haft någon anställd efter den 31 december 2016.

Morot och piska för fler miljöanpassade fordon

För att vi ska börja köra miljöanpassade fordon föreslås särskilda regler som bland annat kommer att styra hur hög fordonsskatt man ska betala. Den som köper en bil med inget eller lågt utsläpp av koldioxid får en klimatbonus på högst 60 000 kronor vid inköpet. Det föreslås gälla bilar med tillverkningsår 2018 eller senare och som har registrerats i vägtrafikregistret den 1 juli 2018 eller senare. För gasbilar föreslås bonusen uppgå till högst 10 000 kronor. För nya bilar med utsläpp av koldioxid över vissa nivåer ska högre fordonsskatt betalas de första tre åren så kallad malus.

Reglerna föreslås gälla nya personbilar, lätta bussar eller lastbilar. Dessutom föreslås att dagens regler om befrielse från fordonsskatt under de fem första åren ska slopas för bilar som omfattas av bonus-malussystemet. Övriga fordon behåller sin skattebefrielse.

Högre bilförmånsvärden för nya bilar 

Bilförmånen kommer delvis att ändras. Den stora förändringen är att fordonsskatten ska läggas till som en tillkommande post vid beräkningen av bilförmånsvärdet. Det innebär att förmånsvärdet kommer att bli högre ju mer koldioxid per km bilen ifråga släpper ut. För bilar med tillverkningsår 2017 eller tidigare och för bilar med tillverkningsår 2018 och som registrerats i vägtrafikregistret senast den 30 juni 2018 ändras inte sättet att beräkna förmånsvärdet.

Pensionärer får sänkt skatt 

Pensionärer som har fyllt 65 år föreslås få sänkt skatt 2018 genom att det förhöjda grundavdraget höjs. Det föreslås gälla för personer med en förvävsinkomst mellan 123 700 och 416 300 kronor per år. Skattesänkningen blir som störst vid en inkomst om 202 400 kr per år 2018 och uppgår då till mellan ca 4 000 kr och ca 5 000 kr (beroende på storleken av kommunalskatten).

Sänkt skatt för sjuk- eller förtidspensionärer

De som har sjukersättning (sjukpension) och aktivitetsersättning (förtidspension) föreslås få sänkt inkomstskatt genom att en särskild skattereduktion införs. En person med högsta möjliga sjukersättning, och vid en genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas få sänkt skatt med 2 512 kronor per år.

Höjd skatt på sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Regeringen avser att återkomma med en proposition om att höja skatten på sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring. Avsikten är att höja schablonintäkten för ISK och skatteunderlaget för kapitalförsäkring till kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet, vilket innebär en höjning av procentsatsen med 0,25 procentenheter.

Förmånligare skatteregler om personaloptioner

Nya regler om personaloptioner föreslås som är tänkta att träda i kraft 2018. Dessa innebär förenklat att den förmån som uppstår när en personaloption utnyttjas inte längre ska tas upp som inkomst av tjänst. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Beskattningen ska istället ske i inkomstslaget kapital när den anställde i framtiden säljer den andel som förvärvats genom att utnyttja optionen. För att reglerna ska gälla ställs en rad krav på företaget som gett ut optionerna, på hur optionsavtalet ska vara utformat samt på den anställde som får förvärva optionerna.

Skatt på flygresor från en flygplats i Sverige

Regeringen föreslår flygskatt på 60 kr för resor inom Europa och vid resor till andra länder föreslås skatten uppgå till 250 och 400 kronor beroende på flygresans längd. Flygföretag ska från och med april 2018 börja betala skatt på kommersiella flygresor för passagerare som reser från en flygplats i Sverige. Flygskatten föreslås gälla flygplan som är godkända för fler än tio passagerare. Lokala och regionala flygplatser, t ex i Norrland och på Gotland, kommer att få vissa lättnader.

Privat trängselskatt blir alltid skattepliktig

Värdet av trängselskatt och infrastrukturavgifter som passage över Motalaviken och Sundsvallsbron under privata resor ska från och med 2018 inte längre få ingå i bilförmånsvärdet. Denna ändring gäller alla förmånsbilar oavsett tillverkningsår. Det innebär att om en arbetsgivare från och med 2018 står för trängselskatt för privata resor uppkommer en skattepliktig förmån på samma sätt som när det gäller ersättning för övriga bro- och färjeavgifter vid privata resor. För en enskild näringsidkare med förmån av fri bil innebär det att trängselskatt för privata resor inte får dras av i näringsverksamheten.

Högre inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 procent från och med 2018.

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Regeringen aviserar ett kommande förslag om att slopa skattefriheten för privat hälso- och sjukvård som enligt regeringen bör träda i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt slopas avdragsförbudet för arbetsgivaren för sådana kostnader.