Ska mottagna lunchkuponger registreras i kassaregister?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett mål som gällde frågan om ett restaurangföretag var tvunget att i sitt kassaregister registrera mottagande av lunchkuponger som utställts av företaget.

Förutsättningarna var följande. Restaurangföretaget säljer kuponghäften till sina kunder mot kontant betalning. En kupong, som företaget själv ställt ut, ger innehavaren rätt att få en lunch i företagets restaurang. Försäljningen av häftena registreras i kassaregistret och kunden erbjuds samtidigt kvitto.

Frågan var alltså om företaget var skyldigt att i kassaregistret också registrera tillhandahållandet av en lunch efter det att kunden överlämnat en kupong från det häfte kunden köpt. För det fall en sådan skyldighet fanns var frågan om företaget skulle påföras kontrollavgift om företaget inte registrerar den mottagna kupongen.

HFD poängterade att fallet gällde en kupong som har ställts ut av mottagaren själv, dvs. restaurangföretaget, och således inte kan lösas in av denne. Mot den bakgrunden fann HFD att köpet av ett häfte kuponger utgör en förskottsbetalning av det antal luncher som kupongerna avser. Tillhandahållandet av en förskottsbetald lunch mot en kupong av detta slag är inte att betrakta som ytterligare en försäljning och utlöser därmed inte någon skyldighet att registrera mottagandet av kupongen i kassaregistret.

Kommentar
Det ska påpekas att domen bara gäller det fallet att restaurangföretaget självt har ställt ut kuponghäftet. Om kupongerna i stället hade sålts av ett annat företag hos vilket restaurangföretaget kan lösa in mottagna kuponger hade utgången sannolikt blivit annorlunda. Tillhandahållande av lunch mot sådana kuponger betraktas som en försäljning mot kontant betalning som ska registreras i kassaregistret.

Kontakta oss