Skattereglerna att ha koll på för svensk och utländsk arbetskraft

Det är vanligt att anlita arbetskraft vid tillfälliga arbetstoppar, både från Sverige och utlandet. Men hur ska det beskattas? Skiljer det sig? I denna artikel reder vi ut vad som gäller.

- Det finns många begrepp som man måste behärska för att veta hur man skattemässigt ska hantera en situation där man anlitar svensk eller utländsk arbetskraft. Vem man anlitar styr om skatteavdrag ska göras, om arbetsgivaravgifter ska betalas och vilken kontrolluppgift som ska lämnas. Den som ska bli arbetsgivare ska registreras sig hos Skatteverket. Den som inte längre är arbetsgivare ska avregistreras, säger Katarina Bartels, Skattejurist LRF Konsult.

Nedan följer några av de regler som du som företagare måste beakta.

Anställa arbetskraft

Skatteavdrag

 • Arbetsgivare som betalar ut ersättning för arbete till en fysisk person som har A-skatt är skyldig att dra av skatt.
 • Har den man anlitar F-skatt behöver inte skatteavdrag göras.

Detta gäller vid arbete och vistelse kortare än sex månader i Sverige

 • En person som vistas i Sverige mindre än sex månader är begränsat skattskyldig. Begränsat skattskyldiga beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller enligt de ”vanliga” reglerna i inkomstskattelagen om den skattskyldige vill detta.
 • Finns beslut om SINK gäller särskilda regler för skatteavdraget och arbetsgivare ska göra avdrag för särskild inkomstskatt med 20 procent av bruttoinkomsten.
 • Arbetsgivaren ska lämna KU13 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) (SKV 2340).
 • Har den anställde valt att beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen ska arbetsgivaren lämna KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (löne- kontrolluppgiften, SKV 2300).

Detta gäller vid arbete och vistelse längre tid än sex månader i Sverige

 • En person som vistas i Sverige sex månader eller mer är skatteskyldig. Då gäller vanliga regler för statlig och kommunal inkomstskatt.
 • Arbetsgivaren lämnar då KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. (löne- kontrolluppgiften, SKV 2300).

Arbetsgivaravgifter

 • Den som betalar ut lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar till anställd (med A-skatt) för arbete i Sverige ska betala arbetsgivavgifter i Sverige, men endast om arbetstagaren tillhör det svenska socialförsäkringssystemet.
 • Arbetsgivaravgifter betalas aldrig på utbetalningar till juridisk person, t.ex. aktiebolag eller handelsbolag. Detta gäller oavsett om den juridiska personen har F-skatt eller inte.
 • För att kunna styrka vilket lands socialförsäkringssystem som den enskilde tillhör, ska den enskilde (om situationen så kräver) kunna visa upp ett intyg om tillämplig lagstiftning, d.v.s. vilket lands socialförsäkringsordning en person tillhör. Sådant intyg utfärdas av myndighet i respektive land (i Sverige intygas socialförsäkringstill-hörigheten av Försäkringskassan då de som tillhör svensk ordning arbetar utomlands). Inom EU/EES benämns sådant intyg A1/ E 101.
 • Anlitar man någon som inte har A1/E101 intyg från sitt land måste arbetsgivaravgifter betalas i Sverige.
 • Det finns exempel på fall där utbetalaren långt efter att arbetet utförts blivit skyldig att betala arbetsgivaravgifter, eftersom arbetsgivaren inför Skatteverket inte kunnat visa intyg på att den utländska arbetskraften hade tillhörde annat lands socialförsäkringssystem.

Dessa regler gäller när utländskt företag anlitas

Utländskt företag har F-skatt

 • Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag.
 • Om företagaren är godkänd för F-skatt ska skatteavdrag inte göras, socialavgifter inte betalas eller kontrolluppgift lämnas till Skatteverket.

Utländska företag utan F-skatt

 • Den som anlitar en utländsk fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige (utländsk enskild näringsidkare) eller juridisk person ska bara göra skatteavdrag för ersättning som betalas för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige.
 • För den som anlitar ett utländskt företag utan F-skatt är det därför viktigt att ta reda på om detta företag har fast driftställe i Sverige.
 • Arbetsgivaravgifter betalas aldrig på utbetalningar till juridisk person, t.ex. aktiebolag eller handelsbolag. Detta gäller oavsett om den juridiska personen har F-skatt eller inte.
 • Den som anlitar t ex en enskild firma som inte är godkänd för F-skatt måste betala arbetsgivar¬avgifter på ersättningen, om det inte är så att den utländska enskilda näringsidkaren kan visa upp intyg om socialförsäkringstillhörighet i annat land, jämför ovan.

Reglerna kan vara komplicerade

Ta hjälp av ditt närmaste LRF Konsultkontor för att säkerställa att du gör rätt och om du har frågor.