Skjut upp beskattningen med ersättningsfond

I vissa situationer finns det en möjlighet att med hjälp av s.k. ersättningsfond skjuta upp beskattningen av en intäkt från näringsverksamheten. Det kan gälla exempelvis ersättning för skada genom brand eller annan olyckshändelse på inventarier, byggnader, markanläggningar, mark och på djurlager.

Det kan också gälla om en fastighet tas i anspråk genom expropriation eller annan tvångsliknande försäljning eller om en fastighet avyttras som ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.

Slutligen kan avsättning till ersättningsfond göras om förfoganderätten till en fastighet inskränks för obegränsad tid med stöd av någon författning, t.ex. miljöbalken, under förutsättning att ersättningen är en engångsersättning. Det kan handla om ersättning för biotopskydd eller naturreservat.

Ersättningsfonden kan tas i anspråk inom tre år. Om dispens erhålls från Skatteverket kan denna tid utökas till upp till sex år. Om ersättningsfonden inte tas i anspråk inom denna tid måste den återföras till beskattning med ett tillägg om 30 procent.

Beroende på typ av ersättningsfond (inventarier, byggnader och markanläggningar, mark respektive djurlager) är användningsområdena begränsade till vissa slag av investeringar. Exempelvis får en ersättningsfond för mark endast tas i anspråk för att anskaffa mark.

Om du vill veta mer om möjligheterna att skjuta upp beskattningen med hjälp av ersättningsfond, tag kontakt med din redovisningskonsult här på LRF Konsult.

 

Mer läsning
Alla publicerade skattefrågor

Kontakta oss