VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog på tillväxt

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
36,6 ha
Skogsmark:
32,9 ha
Berg/hällmark:
1,4 ha
Väg och kraftledning:
2,3 ha
Virkesförråd:
5 350 m³sk
Fastighet:
Enköping Åloppe 5:12, del av
Nysätra Åloppe 11, 749 63 Örsundsbro

Utgångspris/ försäljningssätt

2 800 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Fredrika Fredrika Hovberg
Fastighetsmäklare
021-10 35 56
fredrika.hovberg@lrfkonsult.se
bild_Elin Elin Sandström
Assistent
021-10 35 52
elin.sandstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Enköping Åloppe 5:12, del av

Skog på tillväxt

Obebyggda skogsskiften om totalt 36 ha i närhet till både Enköping, Sala och Uppsala. Produktiv skogsmark om 33 ha. Virkesförråd om 5 350 m³sk, varav 18 % är tall, 45 % gran och 37 % löv. Tyngdpunkt på yngre gallringsskogar. Försäljning gäller del av fastighet. För fullständig information och budgivningsförfarande se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt. Utgångspris: 2 800 000 SEK

Skogsuppgifter

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 36,6 ha, varav 33 ha är produktiv skogsmark. Ett virkesförråd om 5 350 m³sk, varav 1 700 m³sk är G2- och S1-skog. Av fastighetens totala volym är 18 % tall, 45 % gran och 37 % löv. Medelbonitet på 6,6 m³sk/ha. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar. Terrängen är på vissa håll stenig med inslag av större klippblock. Vägnätet på fastigheten, särskilt på det större skiftet, bör ses över. I skogsbruksplanen är det föreslaget 5,6 % naturvård, fördelat på ett bestånd, avdelning 17, med klassningen NO (naturvård orört) och ett bestånd, avdelning 19, med klassningen NS (naturvård skötsel).

Skogsvård

Den skogsvård som främst behöver göras är underväxtröjning inför gallring av ca 12 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Från Enköping: Från RV 70 mot Mora svänger du höger mot Torstuna och efter ca 4,3 km tar du höger mot Långtora. Kör ca 7,3 km till T-korsning där du tar vänster mot Nysätra k:a. Kör ca 1,5 km till T-korsningen vid Nysätra kyrka och tag vänster mot Torstuna. Efter ca 3,8 km tar du höger mot Åloppe. Efter ca 2 km är hörnet på skifte 2 utmärkt på höger sida med skylt och blå/vita snitselband, på vänstra sidan ligger en liten åkerteg. Kör ytterligare ca 500 m till åkerteg på din högra sida, följ åkerkanten till fots i ca 150 m, håll sedan höger in på skogsvägen som tar dig in till skifte 2. För skifte 1, fortsätt vägen till Åloppe ca 1,4 km. Tag vänster mot Järlåsa, väg 571, åk ca 1,6 km så har du skifte 1 på din högra sida. Det finns en skogsbilväg upp till höger ungefär mitt på skiftet. Från Sala: Tag RV 70 mot Uppsala och åk till Järlåsa, ca 35 km. Tag höger mot Örsundsbro/Ribbingebäck, väg 571. Efter ca 8 km har du skifte 1 på din vänstra sida. Det finns en skogsbilväg upp till vänster ungefär mitt på skiftet. För skifte 2, fortsätt på Ribbingebäcksvägen, väg 571, i ytterligare ca 1,6 km och tag sedan höger mot Hammarby. Efter ca 1,4 km kommer du till en åkerteg på din högra sida. Följ åkerkanten till fots i ca 150 m, håll sedan höger in på skogsvägen som tar dig in till skifte 2. Från Uppsala: Tag RV 55/72 mot Strängnäs/Sala, tag sedan höger till RV 72 mot Sala och åk ca 21 km. I Järlåsa tag vänster mot Örsundsbro/Ribbingebäck, väg 571. Efter ca 8 km har du skifte 1 på din vänstra sida. Det finns en skogsbilväg upp till vänster ungefär mitt på skiftet. För skifte 2, fortsätt på Ribbingebäcksvägen, väg 571, i ytterligare ca 1,6 km och tag sedan höger mot Hammarby. Efter ca 1,4 km kommer du till en åkerteg på din högra sida. Följ åkerkanten till fots i ca 150 m, håll sedan höger in på skogsvägen som tar dig in till skifte 2. I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten är idag utarrenderad. Kontakta mäklaren för mer information.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad. RAÄ nummer Nysätra 134:1. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på berörda skiften. På skifte 2 finns två sumpskogar av karaktär kärrskog - lövskog. Avdelning 12 och delar av avdelningarna 8 och 9 är påverkade. Källa Skogsstyrelsen, för mer information se Skogsstyrelsens skogliga grunddata, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller områden av fastighet. Områdena bedöms kunna bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen annan ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen om fastigheten bildar egen ny fastighet. Förrättning är påbörjad. Om objektet regleras till annan ägd fastighet i kommunen svarar köparen för ändring av påbörjad fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen, men slipper i gengäld lagfartsavgiften. Köpare och säljare skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar. Summa inteckningar: 2 046 500 SEK

HitCounter