VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Fin skogsfastighet i Ansjö, Kälarne

Skogsfastighet bestående av ett skifte med ett väl utbyggt vägnät, god tillgänglighet och en jämn åldersfördelning. Totalareal ca 80 ha varav ca 65 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 9 000 m³sk varav ca 6 600 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Virkesförrådet består till övervägande del av tallskog. Fastigheten ingår i byns jaktklubb.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
81,1 ha
Skogsmark:
64,9 ha
Myr/kärr/mosse:
15,5 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Virkesförråd:
9 079 m³sk
Fastighet:
Bräcke Ansjö 1:69

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Bräcke Ansjö 1:69

Fin skogsfastighet i Ansjö, Kälarne

Skogsfastighet bestående av ett skifte med ett väl utbyggt vägnät, god tillgänglighet och en jämn åldersfördelning. Totalareal ca 80 ha varav ca 65 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 9 000 m³sk varav ca 6 600 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Virkesförrådet består till övervägande del av tallskog. Fastigheten ingår i byns jaktklubb.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2015 av Patrik Albertsson, uppräknad två tillväxtsäsonger av LRF Konsult . Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 64,9 ha med ett virkesförråd om 9 079 m³sk varav 6 643 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder gällande ungskogsröjning med 20 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i byns jaktklubb som jagar på 1250 ha, denna ingår i Storåsens älgskötselområde, med en areal om 43 656 ha. Jakten bedrivs som avlysningsjakt inom älgskötselområdet varför enskild tilldelning för jaktlaget saknas. En köpare får ansöka om medlemskap i jaktklubben.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer fastigheten.

Naturvärden

Det finns 3 sumpskogar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult , Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund tillhanda senast 2018-06-08. OBS! Märk kuvertet "Ansjö 1:69". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad varför inget taxeringsvärde finns åsatt fastigheten.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter