VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skepplanda, skogsfastighet ca 60 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet mindre än en mil öster om Skepplanda. Fyra skiften om totalt ca 60 ha varav 55,9 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 9 300 skogskubikmeter varav ca 6 500 m³sk bedöms vara i slutavverkningsbar ålder. Egen jakt på bl a fyra sorters klövvilt. Avstånd till Göteborgca 4,5 mil, Alingsås drygt 2 mil och Trollhättan ca 5 mil.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
59,7 ha
Skogsmark:
55,9 ha
Impediment:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Berg/hällmark:
2,4 ha
Virkesförråd:
9 281 m³sk
Fastighet:
Ale Drängedalen 1:23
446 93 Skepplanda.

Utgångspris/ försäljningssätt

4 500 000 kr
Bud

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Jan Olof
bild_Stefan
LRF Konsult Göteborg
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Ale Drängedalen 1:23

Skepplanda, skogsfastighet ca 60 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet mindre än en mil öster om Skepplanda. Fyra skiften om totalt ca 60 ha varav 55,9 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 9 300 skogskubikmeter varav ca 6 500 m³sk bedöms vara i slutavverkningsbar ålder. Egen jakt på bl a fyra sorters klövvilt. Avstånd till Göteborgca 4,5 mil, Alingsås drygt 2 mil och Trollhättan ca 5 mil.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2017-03-29 av Södra och har därefter framräknats t. o. m. tillväxtåret 2017. Den produktiva skogsmarken ca 59,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 9 300 m³sk, varav ca 6 500 m³sk bedöms vara i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 7,3 m³sk/ha/år och trädslagsfördelningen är ca 20% tall, 68 % gran, löv 11% och 2% ädellöv. Avverkningsförslag under planperioden om 6 511 m³sk,varav gallring 455 m³sk och föryngringsavverkning 6 056m³sk. Fastigheten består av totalt fyra skiften, om 2,6 ha, 4,7 ha, 11,2 ha samt 41,3 ha. Se vidare i bilagd skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten disponeras av ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten är i dag inte registrerad i något älgskötselområde. I området finns älg, dovhjort, vildsvin och småvilt.

Naturvärden

En nyckelbiotop finns registrerad på avdelning 32, blandsumpskog ca 0,3 ha, med ett stort inslag av senvuxna träd (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad forn- eller kulturlämning, RAÄ-nummer Skepplanda 167:1 (källa: Riksantikvarieämbetet).

Lagfartskostnad m.m.

Köparen svarar för lagfarts- och stämpelkostnad. I det fall köp genomförs via fastighetsreglering svarar köparen för Lantmäteriets kostnader.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall då tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträdesdag

Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3320000 kr

Kontakt

bild_Jan Olof
bild_Stefan
LRF Konsult Göteborg
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg

Liknande fastigheter