VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Valsta, 107 hektar

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
107,3 ha
Skogsmark:
61,4 ha
Myr/kärr/mosse:
0,6 ha
Berg/hällmark:
1,3 ha
Inägomark:
36,0 ha
Väg och kraftledning:
2,8 ha
Övrigmark:
5,2 ha
Virkesförråd:
18 058 m³sk
Boyta:
192 kvm
Fastighet:
Nyköping Valsta 3:3
Klippinge 1 & Håkanbol 1
61193 Nyköping

Utgångspris/ försäljningssätt

12 900 000 kr
Anbud

Visning

2017-10-25 14:00 - 15:00

Vänligen lämna anmälan till visning. Skog, åker och beten kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor.

Kontakt

bild_Thomas Thomas Nordén
Fastighetsmäklare
011194906
0703727144
thomas.norden@lrfkonsult.se
bild_Erik Erik Hansson
Jägmästare
011-19 49 04
0738-14 25 00
erik.hansson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Norrköping
Nygatan 93
602 34 Norrköping
Nyköping Valsta 3:3

Valsta, 107 hektar

Fastigheten är belägen ca 8 km nordost om Nyköping och omfattar totalt ca 107 ha varav ca 61 ha bördig skogsmark och ca 36 ha är åker- och betesmark. Gårdscentrum ligger vid Klippinge och här finns ett bostadshus, en mindre flygelbyggnad samt ekonomibyggnader. Håkanbol ligger ett par hundra meter norr om gårdscentrum och består av ett bostadshus med 76 kvm boarea samt en förrådsbyggnad. Virkesförråd om ca 18 000 m³sk, varav gran är det dominerande trädslaget . Fastigheten kommer med största sannolikhet påverkas av Ostlänken, den korridor som har rang nummer ett i rangordningen av studerade korridorer inom järnvägsutredningen skär igenom fastigheten.

Byggnader

Klippinge

Bostad i 1 ½ plan med en taxerad bostadsyta om 192 kvm samt biutrymme om 24 kvm. Fasad av stående panel under tak av tegel. Avlopp till minireningsverk, installerat för ca 1,5 år sedan. Uppvärmning via vedeldning samt direktverkande el. Mycket stort renoveringsbehov föreligger.

Flygel Klippinge

Mindre gäststuga i anslutning till mangårdsbyggnaden. Stående panel under tak av tegel. Uppvärmning via direktverkande el.

Håkanbol

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan med en taxerad boarea om 76 kvm och 12 kvm biarea . Uppfört på torpargrund med fasad av stående panel under tak av tegel och plåt. Vatten är indraget. Avlopp till minireningsverk, installerat för ca 1,5 år sedan. Trädgårdsbod med källare i trä och med tak av plåt samt garage/förråd som är uppfört i trä under tak av plåt. Bostaden är i behov av renovering.

Ladugård

Ladugård i trä med tak av eternit och plåt som har byggts till i omgångar. Används idag som lösdriftshall för fårproduktion (inom arrendeavtalet). Logdel med maskinhall samt höskulle med äldre travers i taket.

Maskingarage

Maskingarage med öppen långsida, byggd i trästomme med tak av plåt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2014 av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 61,1 ha och har ett virkesförråd om ca 18 000 m³sk varav ca 15 300 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Två års tillväxt har lagts till virkesförrådet från planens upprättande. Skogsmarken domineras av äldre skog, hela 80 % av skogsmarksarealen består av skog som är äldre än 50 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Ostlänken

Den korridor som har rang nummer ett i rangordningen av studerade korridorer inom järnvägsutredningen för Ostlänken skär igenom fastigheten (se kartmaterial). Trafikverket genomförde ett samrådsmöte under juni 2017 (delsträckan Skavsta-Stavsjö) samt i maj 2017 (delsträckan Sillekrog-Sjösa). Fastigheten är belägen i gränsen mellan de två delsträckorna. Samrådsmaterialet finns att ta del av på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/ Information om projektet finns även på Nyköpings kommuns hemsida: http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Ostlanken/

Inägomark

Arealen åkermark är 21 ha och arealen betesmark är 11 ha enligt fastighetstaxeringen. För närvarande används åkermarken främst för vallodling.

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken med samtliga ekonomibyggnader (förutom garaget framför ladugården) är utarrenderade till 2018-03-14. Arrendatorn är uppsagd och har godkänt uppsägningen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 40 registrerade fornlämningar på fastigheten (källa: Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Jakt efter framförallt klövvilt, jakträtten är ej upplåten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 210000 kr

HitCounter