VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Ca 300 ha i Lögda, Fredrika

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
298,3 ha
Skogsmark:
222,9 ha
Skogsimpediment:
56,2 ha
Inägomark:
1,3 ha
Väg och kraftledning:
1,8 ha
Övrigmark:
15,5 ha
Vatten:
0,6 ha
Virkesförråd:
23 600 m³sk
Fastighet:
Åsele Lögda 4:19

Utgångspris/ försäljningssätt

3 900 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Göran Göran Ek
Fastighetsmäklare
090-108086
070-6474961
goran.ek@lrfkonsult.se
bild_Roger Roger Larsson
Jägmästare
090108082
0702257789
roger.larsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Åsele Lögda 4:19

Ca 300 ha i Lögda, Fredrika

En större välskött fastighet med ca 223 ha produktiv skogsmarksareal med fina gallringsskogar. Virkesförrådet är uppskattat till ca 23 600 m3sk fördelat på 4 skiften med ett bra vägnät i och omkring Lögda och Baksjöliden. Fastigheten ingår i Storlögda VVO, om 8954 hektar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2014 av Norra Skogsägarna som har reviderats hösten 2017 av Roger Larsson LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 223 ha med ett virkesförråd om 23 600 m3sk varav 18 800 m3sk är G1-skog , ca 2 000 m3sk är S1-skog samt ca 2 300 är S2 - och S3- skog. Under hösten 2017 upprättade Roger Larsson en ny skogsbruksplan för de gemensamt ägda utskiftena, se separat plan och bilaga för gällande volymer och huggningsklasser för dessa.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Samägda skiften

Fastigheten äger andel i två gemensamt ägda utskiften tillsammans med Lögda 4:19 och 4:20, dessa ingår ej i ovan angivna arealer och volymer.

Slakthus

Slakthuset är utarrenderat till Lögda jaktlag, årsvis skriftligt avtal.

Åkermark

Åkern är utarrenderad, årsvis muntlig överenskommelse.

Arrende/nyttjanderätter

Upplåtelseavtal finns för ett område för eventuell vindkraftsanläggning.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt som till vis del är registrerat som biotopskydd samt ett mindre område med nyckelbiotop. På fastigheten finns även Natura 2000 habitat registrerat. (Källa Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Kolbottnar, fäbod och husgrund finns registrerat på fastigheten (Skogens pärlor)

Jakt

Fastigheten ligger registrerad inom Storlögda VVO, om 8954 hektar. Jakten är utarrenderad, årsvis avtal.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 150000 kr

HitCounter