VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Åsarna!

Naturskönt belägen skogsgård angränsande till sjön Nästeln, Åsarna, 70 km rakt söder Östersund. Charmig äldre bostadsbyggnad av enklare standard med 4 rok med utsikt samt i omedelbar närhet till Nästeln. Tillhörande äldre enklare ekonomibyggnader av olika karaktär och standard. . Fastigheten har en total areal om ca 30 ha och ett totalt virkesförråd om 3 865 m³sk. Jakträtt. Möjlighet till jakt och fiske i naturskön miljö och inte alltför långt till de större alpina skidområdena. Fastigheten erbjuder enklare boende, skogsmark med tyngd på växande skog i huggningsklassen G1 och S1 samt mindre areal inägomark i naturskönt läge. Rekreationsvärden i form av jakt, fiske, bärplockning samt all annan vinter aktivitet som närområdet erbjuder. Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 250 000 kr Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Berggatan 8, 842 32 Sveg, thomas .persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-06-25

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
30,8 ha
Skogsmark:
26,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Inägomark:
3,6 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Virkesförråd:
3 865 m³sk
Boyta:
130 kvm
Fastighet:
Berg Åsarne-Österåsen 1:38
Lillsved 270
84552 Åsarna
Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-25

Visning

Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på 0680-71 41 45. Utvändig besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Berg Åsarne-Österåsen 1:38

Skogsgård i Åsarna!

Naturskönt belägen skogsgård angränsande till sjön Nästeln, Åsarna, 70 km rakt söder Östersund. Charmig äldre bostadsbyggnad av enklare standard med 4 rok med utsikt samt i omedelbar närhet till Nästeln. Tillhörande äldre enklare ekonomibyggnader av olika karaktär och standard. . Fastigheten har en total areal om ca 30 ha och ett totalt virkesförråd om 3 865 m³sk. Jakträtt. Möjlighet till jakt och fiske i naturskön miljö och inte alltför långt till de större alpina skidområdena. Fastigheten erbjuder enklare boende, skogsmark med tyngd på växande skog i huggningsklassen G1 och S1 samt mindre areal inägomark i naturskönt läge. Rekreationsvärden i form av jakt, fiske, bärplockning samt all annan vinter aktivitet som närområdet erbjuder. Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 250 000 kr Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Berggatan 8, 842 32 Sveg, thomas .persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-06-25

Byggnader

Bostadshus

Charmigt bostadshus i 1 1/2 plan på grund av natursten. Huset är troligtvis uppfört i slutet på 1800 tal men delvis renoverat under årens lopp. Dock enklare standard och används numer enbart sommartid. Uppfört i timmerstomme med tegeltak. Fönster av typ kopplade tvåglas. Inrett med 4 rok och håller invändigt delvis 80-tals standard. Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om totalt 130 m² och biarea 30 m². Kök på entréplan är utrustat med kökspanna, spis , kyl/frys och diskbänk. Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och dusch. Planlösning: Entréplan med hall, kök, kontor, sal och badrum. Övervåning med hall, fd kök/allrum, två kammare och ett sovrum. Uppvärmning: Direktverkande el samt kökspanna. Vatten: Från källa Avlopp: Eget Energideklaration: Det har ej upprättats någon energideklaration. Driftskostnader: Ca 10 000 kr. Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti. Bostadsbyggnaden har av nuvarande ägare enbart nyttjats sommartid.

Ladugård/Fjös

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i trä med plåttak samt delvis murad grund. Inredd bla med fd djurdel och förrådsutrymmen. Loge på hela övreplan. Byggnaden är delvis i sämre skick.

Timmerlada

Timmerlada uppfört i timmer med plåttak på natursten. Nyttjas som vedbod.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2016 av Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26 ha med ett virkesförråd om 3 865 m3sk varav 2 295 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre licensområde för älgjakt, där jaktlag, Lillsvedsjaktlag förfogar över ca 678 ha. Jaktledare är Peter Johansson 070-6467064. Vidare ingår Berg Åsarne Österåsen 1:38 i Rätans älgskötselområde. Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Småviltsjakt bedrivs på den egna arealen. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2018-08-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, fornminnen eller höga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Frågelista

Säljaren upplyser i frågelistan att taket bör läggas om då takpannorna förmodligen börjar bli dåliga (gamla). Även tak på ladugården (fjöset) bör ses över då det är gammalt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter