VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsfastighet i Hällesjö, Kälarne

Fastigheten belägen sex km från Hällesjö, söder om Kälarne. Ett skifte om totalt ca 32 ha varav ca 28 ha produktiv skogsmark som sträcker sig västerut från Lungsjön. Virkesförråd om ca 3 300 m³sk bestående mestadels av yngre och medelålders skog i sin växtligaste ålder. Fastigheten har en bonitet på 4,9. Jakt och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
32,3 ha
Skogsmark:
27,6 ha
Myr/kärr/mosse:
4,0 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Virkesförråd:
3 329 m³sk
Fastighet:
Bräcke Lund 1:30

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Bräcke Lund 1:30

Mindre skogsfastighet i Hällesjö, Kälarne

Fastigheten belägen sex km från Hällesjö, söder om Kälarne. Ett skifte om totalt ca 32 ha varav ca 28 ha produktiv skogsmark som sträcker sig västerut från Lungsjön. Virkesförråd om ca 3 300 m³sk bestående mestadels av yngre och medelålders skog i sin växtligaste ålder. Fastigheten har en bonitet på 4,9. Jakt och fiskerätt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Norrskog 2011, planen är framräknad sex tillväxtsäsonger. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 27,6 ha med ett virkesförråd om 3 329 m³sk varav 956 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bjursjöns jaktlag med en areal om 1 475 ha. Älgjakten bedrivs som avlysningsjakt inom älgskötselområdet varför grundtilldelning saknas. Under 2017 deltog 11 jägare i jaktlaget. Småviltjakt på samma areal.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt inom Hällesjö FVO. Området förvaltas av Hällesjö fvof och regler för fiskerätten står i gällande stadgar för föreningen.

Naturvärden

Det finns en sumpskog registrerad i bestånd nr 9. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Vägar

Köparen övertar säljarens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hållen en efterföljande auktion mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-05-25. OBS! Märk kuvertet "Lund 1:30". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägbeskrivning

Från Kälarne kör riksväg 320 mot Hällesjö ca 13 km, i Hällesjö fortsätt ytterligare ca 5 km där skiftet korsar riksvägen.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter