VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Sorgbosjön, Sorgbovallen och Bottentjärn

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
21,2 ha
Skogsmark:
18,7 ha
Impediment:
1,9 ha
Vatten:
0,6 ha
Virkesförråd:
2 234 m³sk
Fastighet:
Hudiksvall Trogsta 7:3 delar utav samt Trogsta 1:6 delar utav

Sorgbo-Forsa

Utgångspris/ försäljningssätt

800 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Christopher Christopher Dahlström
Fastighetsmäklare
Skogsingenjör
0650-541287
0650541287
christopher.dahlstrom@lrfkonsult.se
bild_Linnea Linnea Åkerlund
Skogsmästare
0278639278
linnea.akerlund@lrfkonsult.se
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
Hudiksvall Trogsta 7:3 delar utav samt Trogsta 1:6 delar utav

Sorgbosjön, Sorgbovallen och Bottentjärn

Här finns chansen att förvärva 3 skogsskiften som är del utav fastighet. Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav genom fastighetsreglering. Samtliga skiften ligger samlade. Total areal om 18,7 ha produktiv skogsmark med totalt virkesförråd om 2 234 m³sk. Fastigheten har god bonitet på medel 6,3 m³sk/ha/år. Möjligt att köpa samtliga skiften eller var för sig. På intresseanmälan anger du vilken eller vilka skiften du är intresserad av.

Skogsuppgifter

Samtliga försäljningsobjekt består av tre skiften som är delar utav Trogsta 1:6 samt 7:3. Totalt är det 18,7 ha produktiv skogsmark med totalt virkesförråd om 2 234 m³sk. Fastigheten har god bonitet på medel 6,3 m³sk/ha/år. Förslag till avverkning finns enligt skogsbruksplanen om 170 m³sk genom föryngringsavverkning och 85 m³sk genom gallring. Skogsbruksplanen är upprättad 2017 av Göran Sigvardsson. Ser information om varje enskilt skifte nedan under respektive rubrik. För ännu mer utförligare information om de olika skiftena kontakta någon av Christopher eller Linnea.

Skogsvård

Ingen ytterligare skogsvård såsom röjning, markberedning, plantering och återväxtkontroll kommer att utföras av säljaren. Se närmare information på avdelningsbeskrivningen.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Men överlag god gränsmärkning. Det finns markerade råstenar på flertal ställen. Någon ytterligare uppmärkning av gränser kommer ej att ske i säljarens försorg.

Skifte: Bottentjärn

Skiftet Bottentjärn består av 9,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 415 m³sk. Det är grandominerat och har god arrondering. Stordelen av skogen består av växtlig G1-skog. Utgångspris: 465 000 SEK.

Skifte: Sorgbosjön

Skiftet Sorgbosjön består av 5,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 559 m³sk. Det är grandominerat till hela 89 %. Skiftet är långsmalt och sträcker sig över Sorgbosjön. Stordelen av skogen består av växtlig G1-skog men har skog i flera åldersklasser. OBS!! Plantering har utförts på samtlig K1 yta sedan skogsbruksplanen upprättades. Utgångspris: 230 000 SEK.

Skifte: Sorgbovallen

Skiftet Sorgbovallen består av 3,8 ha produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om 260 m³sk. Stordelen av skogen består av växtlig yngre skog men även skog i äldre åldersklasser. Skiftet har god tillgänglighet med genomgående väg. Röjning finns att utföra om 1,8 ha. Så sent som i november 2017 har skiftet röjts med 0,4 ha och detta på avdelning 601. Utgångspris: 105 000 SEK.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Visning

Visning sker på egen hand. Tips! Ladda ner vår app "Köpa Gård" i appstore för att då lättare kunna orientera er ut på marken.

Naturvärden

Fastigheten berörs inte utav några nyckelbiotoper enligt Källa: SeSverige-Lantmäteriet

Forn- och kulturlämningar

En icke registrerad i (fastighetsdatautdraget) fornlämning berör skifte Sorgbosjön och utgör "Område med skogsbrukslämningar". Källa: SeSverige Lantmäteriet.

Jakt

Markområdena ingår i Forsa VVO. Jakten finns tillgänglig från 2018-07-01.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privat person, förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser områden av fastighet, dvs skogsskiftena skall överföras till en av köparen redan ägd lantbruksfastighet. Observera att nybildning (avstyckning) inte är möjligt. Köparen står samtliga kostnader för nödvändig fastighetsbildning.

Fri prövningsrätt

Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Försäljningsförfarande

Försäljningsobjektet försäljs i sin helhet dvs alla 3 skiftena eller de ingående skiftena var för sig. Försäljning sker genom skriftlig intresseanmälan till följande utgångspris: Skifte Bottentjärn 465 000 kr Skifte Sorgbovallen 105 000 kr Skifte Sorgbosjön 230 000 kr Hela försäljningsobjektet 800 000 kr Vid intresse från flera intressenter förbehåller sig säljaren rätten att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan intressenterna. Intresseanmälan/anbud skall inges skriftligt via e-mail eller post och lämpligast på bifogade blanketter längst bak i detta prospekt. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Sista dag för inlämning av intresseanmälan till LRF Konsult Hudiksvall och Mäklaren Christopher Dahlström är satt till 8 december 2017.

Tillträde

Tillträde sker i anslutning till avslutad fastighetsbildning.

Villkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Forsa fiskevårdsområde.

Inteckningar

Områdena säljs fri från penninginteckning.

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser område utav kommer inga taxeringsvärden att anges.

Vägbeskrivning

Utgå från Sorgbosjöns parkering när ni besöker samtliga 3 skogsskiftena.

HitCounter