VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tillväxtskiften i Bensjö, Bräcke

Växtliga tallskogsdominerade skogsskiften söder om Bräcke, totalareal ca 128 ha varav produktiv skogsmark ca 112 ha. Fastigheten består till övervägande del av röjning- och gallringsskogar och har ett virkesförråd om ca 7 098 m³sk. Bonitet 4,7 m³sk/ha. Jakträtt i Bensjö viltvårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
128,0 ha
Skogsmark:
111,6 ha
Myr/kärr/mosse:
15,4 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Virkesförråd:
7 098 m³sk
Fastighet:
Bräcke Bensjö 1:14, del av
Bensjö 256
84391 Bräcke

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Bräcke Bensjö 1:14, del av

Tillväxtskiften i Bensjö, Bräcke

Växtliga tallskogsdominerade skogsskiften söder om Bräcke, totalareal ca 128 ha varav produktiv skogsmark ca 112 ha. Fastigheten består till övervägande del av röjning- och gallringsskogar och har ett virkesförråd om ca 7 098 m³sk. Bonitet 4,7 m³sk/ha. Jakträtt i Bensjö viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Norrskog i november 2016, som har framräknats till och med 2018 års tillväxt av LRF Konsult, Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 111,6 ha med ett virkesförråd om 7 098 m³sk varav 840 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 5,1 ha Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bensjö viltvårdsområde med en areal om 2 905 ha. Viltvårdsområdet ingår i Bräcke älgskötselområde med en areal om 48 419 ha.

Fiske

Inget fiske medföljer försäljningen.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade i skogsbruksplanens bestånd nr 5,6 och 81. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning i form av en källa registrerad på fastigheten (Källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult , Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund tillhanda senast 2018-06-18. OBS! Märk kuvertet "Bensjö 1:14". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Fastighetsbildning

Försäljningsområdet avser markområde enligt skogsbruksplanens kartor av fastigheten Bräcke Bensjö 1:14. Markområdet skall genom lantmäteriförrättning avstyckas och bilda egen fastighet, alternativt fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren har lämnat in ansökan om avstyckning till Lantmäteriet och står kostnaden för avstyckningen. Skulle köparen välja att fastighetsreglera fastigheten till egen fastighet står köparen för kostnaden för fastighetsregleringen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. Gällande ovanstående område av Bräcke Bensjö 1:14 skall andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/servitut/skattetal och liknande komma att medfölja försäljningsobjektet såsom lantmätare finner lämpligt.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varför relevanta taxeringsvärden ej kan redovisas. Nya taxeringsvärden kommer att fastställas efter avslutat Lantmäteriförrättning.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter