VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Luleå Avan 2:7

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
39,5 ha
Skogsmark:
33,6 ha
Inägomark:
5,3 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
4 580 m³sk
Fastighet:
Luleå Avan 2:7

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
Anne-Lie Ottosson
Assistent
0920237722
0706681940
anne-lie.ottosson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Luleå Avan 2:7

Skogsfastighet Luleå Avan 2:7

Skogsfastighet i Luleå med en total areal om ca 39 hektar, varav ca 33,6 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 4580 m³sk och boniteten är beräknad till 4,1 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Avans VVO.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Stefan Drugge. Enligt skogsbruksplanen omfattar marken ca 39,5 ha varav ca 33,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 4580 m³sk varav ca 3912 m³ sk är S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Avans VVO.

Forn- och kulturlämningar

Det finns fornlämning på och i nära anslutning till fastigheten. Länsstyrelsen har tidigare skrivit avtal om fornlämningar på fastigheten men har i beslut 2011 sagt upp avtalet. Försiktighet bör ändå iakttas vid eventuella avverkningar.

Åkermark

Åkermarken nyttjas via muntligt avtal.

Gäddviks grundvattentäkt

Fastigheten ligger inom Gäddviks grundvattentäkt. Det finns fem klasser för skyddszon. Fastigheten ligger inom tertiär skyddszon vilket innebär att det finns skydd för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor vilket innebär restriktioner mot att förvara cisterner, tankar eller lösa behållare för lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i behållare på mer än 250 L om de inte förvaras på sådant sätt att det är en tät och invallad yta så att hela den lagrade volymen kan omhändertas vid ett läckage. Det finns vidare restriktioner mot användning av kemiska bekämpningsmedel. För ytterligare upplysningar om restriktioner och bestämmelser i Gäddviks grundvattentäkt se beslut från Luleå Kommun 2012-04-23 med diarienummer 513-7999-11.

HitCounter