VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark i Fornåsa

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
39,5 ha
Åkermark:
39,5 ha
Fastighet:
Motala Hycklinge 10:3, Slottet 1:8 och 1:22

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Visning

Markområdet kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till boende.

Kontakt

bild_Snorre Snorre Svahnström
Fastighetsmäklare
013-37 70 10
0729-74 69 86
snorre.svahnstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping
Motala Hycklinge 10:3, Slottet 1:8 och 1:22

Åkermark i Fornåsa

Härmed utbjuds ett område omfattande ca 39 ha åkermark till försäljning. Området utgör del av fastigheterna Hycklinge 10:3, Slottet 1:8 och 1:22. Jorden överlåts höstplöjd med tillträde 2018-03-14.

Åkermark

Åkermarken är huvudsakligen systemdikad och välarronderad förutom några mindre skiften. Jorden har god avkastningsförmåga och består av morän lätt- och mellanlera med inslag av styvare leror. Bra markvägar för lätt åtkomst till de olika skiftena. Åkermarken överlämnas höstplöjd.

Stödrätter

Med åkermarken följer också stödrätter utan särskild ersättning.

Miljöstöd och åtaganden

Det finns inga ingångna avtal beträffande miljöstöd eller andra åtaganden.

Forn- och kulturlämningar

Inom markområdet finns tre fornlämningar, en kalkugnsruin och två bebyggelselämningar.

Jakt

Jakträtten tillkommer köparen på tillträdesdagen.

Skogsallmänning

Med markområdet följer ingen del i Bobergs Häradsallmänning.

Fastighetsbildning

Markområdet utgör del av tre stycken registerenheter. Området kan troligen inte bilda egen fastighet genom avstyckning utan bör därför fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen och säljaren skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

HitCounter