VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Stora Hattran, 69 ha

Tillfälle att förvärva fastigheten Stora Hattran i utkanten av Eskilstuna. Vackert belägen lantbruksfastighet omfattande 69 ha mark och en ändamålsenlig maskinhall med verkstad. Goda möjligheter till storskalig exploatering för bostadsändamål. Fastigheten genererar idag goda löpande inkomster i form av hyror och arrenden. Utöver dessa finns goda möjligheter till tillkommande inkomster från skogsbruk. Nuvarande ägare har drivit en planprocess med resultatet att Eskilstuna kommun fann det lämpligt att i ett första skede gå vidare med avstyckning av 11 stora tomter i fastighetens nordöstra del. Planarbetet är avbrutet av ägaren. Den nya ägaren kan dock ha stor nytta av tidigare förarbete. Marken fördelar sig på ca 37 hektar virkesrik skogsmark med mycket hög bonitet och ca 20 hektar jordbruksmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
69,0 ha
Skogsmark:
36,9 ha
Åkermark:
14,5 ha
Betesmark:
5,3 ha
Impediment:
10,7 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
5 855 m³sk
Boyta:
648 kvm
Fastighet:
Eskilstuna Mesta 1:3
Hattranvägen 34
63233 Eskilstuna

Utgångspris/ försäljningssätt

6 500 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping
Eskilstuna Mesta 1:3

Stora Hattran, 69 ha

Tillfälle att förvärva fastigheten Stora Hattran i utkanten av Eskilstuna. Vackert belägen lantbruksfastighet omfattande 69 ha mark och en ändamålsenlig maskinhall med verkstad. Goda möjligheter till storskalig exploatering för bostadsändamål. Fastigheten genererar idag goda löpande inkomster i form av hyror och arrenden. Utöver dessa finns goda möjligheter till tillkommande inkomster från skogsbruk. Nuvarande ägare har drivit en planprocess med resultatet att Eskilstuna kommun fann det lämpligt att i ett första skede gå vidare med avstyckning av 11 stora tomter i fastighetens nordöstra del. Planarbetet är avbrutet av ägaren. Den nya ägaren kan dock ha stor nytta av tidigare förarbete. Marken fördelar sig på ca 37 hektar virkesrik skogsmark med mycket hög bonitet och ca 20 hektar jordbruksmark.

Byggnader

Maskinhall

Välskött maskinhall med varmbonad verkstadsdel. Byggnaden är uppförd på gjuten platta dimensionerad för tunga fordon samt med fasad och tak av plåt. Invändigt indelad i varmbonad verkstad med kompressorrum, oisolerad maskinhall och ytterligare en del som används som förvaringsutrymme. Vattenbrunn finns i extern byggnad med pump och hydrofor. Ytterligare en brunn finns som kan kopplas in. Dessa brunnar förser även en vattenkopp med vatten. Vatten är inte indraget i byggnaden. Avlopp saknas. Porthöjd gaveln 4,5 meter. Porthöjd de fyra portarna på långsidan 3,8 meter.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats år 2016 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 40 ha med ett virkesförråd år 2016 om totalt 5850 m³ sk varav ca 4300 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogade skogsbilagor. Någon avverkning har inte utförts sedan planen upprättades. Tillväxt för år 2017 beräknad till ca 200 m³ sk. Totalt virkesförråd 2017 således 6050 m³ sk. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Åker och betesmark om totalt ca 19,8 hektar enligt skogsbruksplan. Enligt taxeringen uppgår arealen till 5 hektar bete och 14 hektar åker.

Arrende/nyttjanderätter

- Åker och betesmarken är utarrenderad som sidoarrende, utan besittningsrätt, för perioden 2018-03-14 till 2018-12-31 och kan därefter disponeras av köparen. Arrendeavgiften uppgår till 26 000 kronor exklusive mervärdesskatt för denna arrendeperiod. - Jakten är utarrenderad med ett muntligt ettårigt jakträttsavtal. Den årliga avgiften uppgår f.n. till 6 210 kronor. Avtalet är uppsagt. Jakten kan disponeras av köparen från och med 2018-07-01. -Maskinhallen är uthyrd med ett ettårigt avtal till och med 2019-03-14. Avtalet är inte uppsagt. Hyran indexuppräknas och uppgår för år 2018 till 85 600 kronor. Hyresgästerna svarar även för visst underhåll. Hyresgästen hyr i sin tur ut ca 1/3-del av ytan till en annan hyresgäst. -Bostadsarrende, en tomt. Den årliga avgiften indexuppräknas och uppgår 2018 till 5 903 kronor. Summa inkomster från arrenden och nyttjanderätter år 2018 är 123 713 kronor plus moms.

Jakt

God jakt efter framförallt klövvilt. Jakten är utarrenderad med ett ettårigt avtal till och med 2018-06-30.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn eller kulturlämningar.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen). Men fastigheten har en rik flora och fauna.

Planer, bestämmelser mm

Exploateringsmöjlighet Säljaren har genom åren startat upp en planprocess som i ett första skede handlar om bildandet av 11 stora tomter i fastighetens nordöstra del. Kommunens inställning har varit positiv. Ansökan är inte aktiv för närvarande men en ny ägare har stora möjligheter att ta vid där nuvarande ägare lämnade. Mer information om den tidigare ansökan finns att tillgå hos ansvarig mäklare.

Stödrätter

Stödrätterna ägs av jordägaren och nyttjas av arrendatorn. Stödrätterna ska återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Skogsinventering Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivning

Köparen är medveten om att säljaren kommer friskriva sig från ansvar för dolda fel.

Arbete med framtagande av ny detaljplan

Säljarna har för ett par år sedan låtit en konsult upprätta ett underlag till ansökan om ny detaljplan för permanentbostadsbebyggelse i fastighetens nordöstra del. Eskilstuna kommun ställde sig i dialogen positiva till ansökan och såg möjligheten att koppla samman bebyggelsen utefter Hattranvägen med befintlig bebyggelse utmed Gråsparvsvägen. En av de underlättande drivkrafterna har varit kommunens önskemål om att kunna förse fastigheterna utmed Hattranvägen med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen offererade arbetet med framtagande av ny detaljplan för 11 stora tomter 2015-11-10, men nuvarande ägare gick av privata anledningar inte vidare med verkställandet. För den driftige köparen finns här ett gediget förarbete tillgängligt som kan användas vid en ny ansökan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900000 kr

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping

Liknande fastigheter