VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog på Örtjärnshöjden

Skogsfastigheten är belägen på Örtjärnshöjden, sydost om Lekvattnet. Fastigheten består av relativt bördiga marker med en medelbonitet på 6,5 m³sk per ha. Åldersfördelningen på skogen är jämn, det finns både yngre och äldre skog. Jakt inom Velens VVO. Fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
20,7 ha
Skogsmark:
20,0 ha
Skogsimpediment:
0,5 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
1 459 m³sk
Fastighet:
Torsby Örtjärnshöjden 1:17

Utgångspris/ försäljningssätt

575 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Torsby Örtjärnshöjden 1:17

Skog på Örtjärnshöjden

Skogsfastigheten är belägen på Örtjärnshöjden, sydost om Lekvattnet. Fastigheten består av relativt bördiga marker med en medelbonitet på 6,5 m³sk per ha. Åldersfördelningen på skogen är jämn, det finns både yngre och äldre skog. Jakt inom Velens VVO. Fiskerätt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-06-20 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 20 ha med ett virkesförråd om 1 459 m³sk varav 260 m³sk är S1.

Skogsvård

Se skogsvårdsåtgärder i upprättad skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Kostnad f.n. är 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Velens VVO.

Fiske

Fastigheten har andelar i samfälligheterna Boseberg Fs:1 och Rådom Fs:4 som innebär fiske inom hemmanet samt samfällt fiske.

Skattetal

Öre, penningar 1:21 6706/9600

Fastighetsbildning

Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter