VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Vackert belägen skogsgård i Brunflo.

Trevlig gård innehållande två genuina bostadshus med omfattande renoveringsbehov, vackert lugnt läge och en strålande utsikt. Tillhörande skogsskifte om totalt ca 105 ha varav 78 ha produktiv areal. Virkesförråd om 7 800m³sk varav 4 800 i huggningsklasserna S1 och S2. Jakt- och fiskerätt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
104,8 ha
Skogsmark:
78,0 ha
Myr/kärr/mosse:
17,5 ha
Inägomark:
7,5 ha
Berg/hällmark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Virkesförråd:
8 115 m³sk
Boyta:
140 kvm
Antal rum:
5 st
Fastighet:
Östersund Bodal 1:42
Bodal 235
83497 Brunflo

Utgångspris/ försäljningssätt

Öppen budgivning

Visningar

2018-06-01

För anmälan till visning, kontakta mäklarassistent Malin Martinsson, 063-15 71 14 eller malin.martinsson@lrfkonsult.se (Anmälan krävs)

2018-06-08

För anmälan till visning, kontakta mäklarassistent Malin Martinsson, 063-15 71 14 eller malin.martinsson@lrfkonsult.se (Anmälan krävs)

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Östersund Bodal 1:42

Vackert belägen skogsgård i Brunflo.

Trevlig gård innehållande två genuina bostadshus med omfattande renoveringsbehov, vackert lugnt läge och en strålande utsikt. Tillhörande skogsskifte om totalt ca 105 ha varav 78 ha produktiv areal. Virkesförråd om 7 800m³sk varav 4 800 i huggningsklasserna S1 och S2. Jakt- och fiskerätt.

Byggnader

Huvudbyggnad

Ett genuint och rejält bostadshus med stort behov av nya ytskikt. Nyare plåttak med tegelprofil. Vatten och avlopp ingår i en gemensamhetsanläggning.

Energideklaration

Säljaren ska enligt 6 § lagen om energideklaration för byggnader se till att det inför försäljningen finns en energideklaration för byggnaden upprättad. En upprättad energideklaration får användas i tio år. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Bryggstuga

Timrat 2-plans bostadshus med tegeltak med renoveringsbehov.

Ladugård

Ladugård i delvis timmer och delvis lösvirke med tegeltak.

Carport

Lösvirkesbyggnad med plåttak i mycket gott skick

Loge

Lösvirkesbyggnad med pannplåtstak.

Hölador

Två hölador i timmer och pannplåtstak.

Sommarladugård

Timmerbyggnad med plåttak som ligger i anslutning till gården.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2017 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 78 ha med ett virkesförråd om 8 115 m³sk varav 4 942 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Östersund Bodal 1:42 har jakt för både älg och småvilt inom ca 4000 ha. Detta område ingår i Östersunds älgskötselområde som har en areal om 64 495 ha. Tilldelningen för 2017 var 14 vuxna älgar och fri kalvavskjutning.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom Hällån-Hålsta FVO. Bestämmelser kring detta återfinns i områdets stadgar.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. Två områden med naturbarrskog om 2,6 ha resp 1,3 ha finns i fastighetens östra del.(Källa:SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. (Källa:SeSverige)

Visning

För visning av byggnaderna kontakta mäklarassistent Malin Martinsson 063-15 71 14. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 3 150 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutförasgenom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga skogsbilvägar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 36000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i närhet till Brunflo samhälle. Där återfinns fullgod samhällsservice med såväl matvaruaffärer, hälsocentral, skolor i klasserna 0-9 mm. Goda kommunikationer mot Östersund och Sundsvall, både i form av bussar och tåg.

Vägbeskrivning

Från Östersund kör ca 15 km från rondellen vid Lillänge köpcenter, sväng där vänster och kör ca 1,5 km. Sväng höger och kör ytterligare ca 1 km där fastigheten ligger på vänster sida.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter