VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och mark i Sågmyra, Falun

Fastighetsinnehav i och omkring Sågmyra. Totalt ca 30 ha fördelat på skogsmark, inägomark och övrig mark centralt beläget vid Årbosjön och Sågån. Exploateringsmöjligheter har inte undersökts. Jakt i Rönnäs Hackmora viltvårdsområde, 1 123 ha samt Floholms jaktvårdsförening, 3 358 ha. Fiske i två fiskevårdområden. Utgångspris samtliga 16 fastigheter: 1 850 000 SEK Försäljningssätt: Anbud senast 2018-09-12 kl 14.00​

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
4 713 m³sk
Fastighet:
Gopa 28:7, 28:26-28, 28:33 Sågen 1:22, 8:5, 1:29, 1:37, 1:55, 1:87, 6:13, 8:8, 2:7, 6:3, Vrebro 8:4
Skog i Gopa
Utgångspris

1 850 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Gopa 28:7, 28:26-28, 28:33 Sågen 1:22, 8:5, 1:29, 1:37, 1:55, 1:87, 6:13, 8:8, 2:7, 6:3, Vrebro 8:4

Skog och mark i Sågmyra, Falun

Fastighetsinnehav i och omkring Sågmyra. Totalt ca 30 ha fördelat på skogsmark, inägomark och övrig mark centralt beläget vid Årbosjön och Sågån. Exploateringsmöjligheter har inte undersökts. Jakt i Rönnäs Hackmora viltvårdsområde, 1 123 ha samt Floholms jaktvårdsförening, 3 358 ha. Fiske i två fiskevårdområden. Utgångspris samtliga 16 fastigheter: 1 850 000 SEK Försäljningssätt: Anbud senast 2018-09-12 kl 14.00​

Skogsuppgifter

Fältinventering gjord i december 2017 av DSK Skog. Produktiv skogsareal 27,2 ha med en bonitet om 6,2 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelning: Tall 55%, Gran 25%, Löv 1%, Björk 19%. Totalt virkesförråd 4 713 m³sk varav 2 215 m³sk är avverkningsbart.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Övriga marktyper

Falun Gopa 28:7 ett skifte 0,0347 ha (fastighetsutdrag) 0,11 ha (registerkarta) ett skifte i sågmyra, inga inskrivningar eller anteckningar Falun Gopa 28:26 ett skifte i Sågmyra till största delen väg, 0,387 ha (fastighetsutdrag) 0,38 ha (registerkarta) inga inskrivningar eller anteckningar Falun Gopa 28:27 ett skifte i Sågmyra direkt angränsande till Gopa 28:26 0,1147 ha (fastighetsutdrag) 0,11 ha (registerkarta) inga inskrivningar eller anteckningar Falun Gopa 28:28 ett skifte i Sågmyra direkt angränsande till Gopa 28:26 & 28:27, 0,0561ha (fastighetsutdrag) 0,05 ha (registerkarta) , inga inskrivningar eller anteckningar Falun Gopa 28:33 ett skifte i Sågmyra 0,022 ha (fastighetsutdrag) 0,02 ha (registerkarta) , inga inskrivningar eller anteckningar Falun Sågen 1:22 ett skifte i Sågmyra 0,0274 ha (fastighetsutdrag) 0,03 ha (registerkarta) , inga inskrivningar eller anteckningar Falun Sågen 8:5 ett skifte i Sågmyra 0,0115 ha väg (fastighetsutdrag) 0,01 ha (registerkarta) , belastas av ledningsrätt (väg) Falun Sågen 1:29 två sammanhängande skiften angränsade mot Sågån, 2,6985 ha (fastighetsutdrag) 2,64 ha (registerkarta) , belastas av servitut för kraftledning Falun Sågen 1:55 ett skifte mot Sågån, 0,053 ha (fastighetsutdrag) 0,03 ha (registerkarta) , inga inskrivningar eller anteckningar Falun Sågen 1:37 två sammanhängande skiften i direkt anslutning till Sågen 1:29 angränsade mot Sågån, 1,9773 ha (fastighetsutdrag) 1,97 ha (registerkarta) , belastas av samma servitut för kraftledning som Sågen 1:29 Falun Sågen 1:87 sju skiften i Sågmyra och mot Sågån, 4,4287 ha (fastighetsutdrag) 4,77 ha (registerkarta) , andel i samfälligheter som omfattar vägar, fiske mm samt 27,16 % i Falun Sågen S:7 som omfattar 6,76 ha mark på Lövsberget. Belastas av byggnadsplan för Sågmyra samt Gamla Tidstrandsfabriken och Sågmyra Herrgård. Rättigheter som belastar fastigheten omfattar avtalsnyttjanderätt för uthusbyggnad 77/3247 samt kraftledning och väg Falun Sågen 8:8 två skiften i Sågmyra 3,6372 ha (fastighetsutdrag) 3,86 ha (registerkarta) , belastas av ledningsrätt och officialservitut Falun Sågen 6:13 ett skifte mot Sågån om 5,5661 ha (fastighetsutdrag) 6,18 ha (registerkarta) , inga inskrivningar eller anteckningar Falun Sågen 2:7 ett skifte i Sågmyra 0,1085 ha (fastighetsutdrag) 0,07 ha (registerkarta) , inga inskrivningar eller anteckningar Falun Sågen 6:3 ett skifte sammanhängande med Sågen 1:87, 0,6492 ha (fastighetsutdrag) 0,69 ha (registerkarta) , omfattas av byggnadsplan för Sågmyra samt servitut för kraftledning Falun Vrebro 8:4 två skiften om 9,18 ha (fastighetsutdrag) 9,18 ha (registerkarta) , andel i samfälligheter som omfattar vägar, mark, mm Andel i Leksand Insjön GA:2 (Ål vägars samfällighetsförening), belastas av ledningsrätt.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Fiske

Området sydväst om Årbosjön tillhörande Falun Sågen 1:87 ligger inom Leksand Insjöns Fiskevårdsområde; http://www.vattenagarna.se/medlemmar/dalarnas-lan/dalarna?o=214 Resterande fastigheter och skiften inom Bjursås Leksand fiskevårdförening; http://bjursasleksandsfvof.se/fiskekort-2/

Jakt

Vrebro ligger inom Källslättens älgskötselområde och tillhör Floholms Jaktvårdsförening om 1 123 ha. Kontaktperson Mats Hammar, 023-70 40 70 Falun Sågen 1:87; Två skogsskiften norr om Vålberg ligger inom Rönnäs Hackmora viltvårdsområde 2864 ha, kontaktperson Sven Arvind, Ludvika. Skifte 4 nordväst om Sågmyra ligger inom Bjursås Älgskötselområde, kontaktperson Thomas Björklund Bjursås. Övriga skiften ligger i Sågmyra och är oregistrerade. Falun Sågen 1:29, 1:37, 6:3, 6:13, 8:8 ligger inom Bjursås Älgskötselområde, kontaktperson Thomas Björklund Bjursås. Övriga fastigheter ligger i Sågmyra inom oregistrerat område

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Planer, bestämmelser mm

Fastigheterna berörs till viss del av detaljplan, se respektive fastighet.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen/lämningar finns registrerade på fastigheterna.

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter