VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lättillgänglig Skogsfastighet i Mora

Lättillgänglig fastighet om ca 80 ha, varav 78 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 800 m³sk. Skiftet har stor andel äldre gallringsskog. Fastigheten består av ett skifte vilket angränsar till fäboden Rostberg som ligger ca 16 km från Mora centrum. Fastigheten har två jakträtter inom Morkarlby viltvårdsområde om ca 6 300 ha. Anbud senast 2018-07-06 kl 14:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
79,4 ha
Skogsmark:
78,0 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,7 ha
Virkesförråd:
9 876 m³sk
Fastighet:
Mora Morkarlby 283:1

Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-07-06, kl 14:00

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Mora Morkarlby 283:1

Lättillgänglig Skogsfastighet i Mora

Lättillgänglig fastighet om ca 80 ha, varav 78 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 800 m³sk. Skiftet har stor andel äldre gallringsskog. Fastigheten består av ett skifte vilket angränsar till fäboden Rostberg som ligger ca 16 km från Mora centrum. Fastigheten har två jakträtter inom Morkarlby viltvårdsområde om ca 6 300 ha. Anbud senast 2018-07-06 kl 14:00.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i Maj 2018 av Per Andersson, Skogsfirma Hela Dalarna skogsvård. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 80 ha, varav 78 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 876 m³sk. Varav ca 2 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,3 m³sk/ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Från mora kör väg (26; E 45), mot Malung i ca 1,9km. Sväng höger in på Timmervägen, kör 3,2 km. Håll till vänster där vägen delar sig, kör 6,1 km. Sväng höger, kör 2,8 km. Sväng vänster, kör 1,4 km (se karta).

Jakt

Två jakträtter inom morkarlby viltvårdsområde om ca 6 300 ha. Kontaktperson angående jakten: Mats Olsson, Lievägen 18, 792 36 Mora, Tel: 070-660 12 39. 40 ha för icke markägare

Fiske

Fastigheten ligger inom mora-våmhus fiskevårdsförening mer finns att läsa på http://mvfvof.se/.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten. Avdelning 8 i skogsbruksplanen. Inga ytterligare nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Vandringsled

Siljansleden korsar fastigheten. Siljansleden är en vandringsled i Siljansbygden i Dalarna. Leden går längs gamla fäbodstigar och passerar genom flera gamla fäbodar. Leden är ca 340km lång.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter