VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och jakt i Venjan

Mindre fastighet utanför fäboden Matsäl i Venjans socken. Fastigheten är ca 8,3 ha stor varav ca 7,8 är produktivskogsmark med ett virkesförråd om 602m³sk. Fastigheten har del i Venjans besparingsskog som lämnar viss bidrag till skogsvård så som plantkostnad och markberedningskostnad. Fastigheten har en jakträtt inom Norra Venjans viltvårdsområde om ca 23 200ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
8,3 ha
Skogsmark:
7,8 ha
Myr/kärr/mosse:
0,5 ha
Virkesförråd:
602 m³sk
Fastighet:
Mora Västbygge 169:6

Utgångspris

285 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

285 000 kr

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Mora Västbygge 169:6

Skog och jakt i Venjan

Mindre fastighet utanför fäboden Matsäl i Venjans socken. Fastigheten är ca 8,3 ha stor varav ca 7,8 är produktivskogsmark med ett virkesförråd om 602m³sk. Fastigheten har del i Venjans besparingsskog som lämnar viss bidrag till skogsvård så som plantkostnad och markberedningskostnad. Fastigheten har en jakträtt inom Norra Venjans viltvårdsområde om ca 23 200ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av skogsfirma Per Rapp. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 8,3 ha. men ett virkesförråd om ca 602m³sk. Plantering är nyligen utförd på avdelning 4. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Plantering är nyligen utförd på avdelning 4.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Från Venjan Följ Limavägenväg 1040 i ca 9,2km. sväng vänster mot Matsäl ca 1,5 km. kör ca 800 meter efter matsäl så är du framme. (se karta) På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Jakt

Jakträtt inom Norra Venjans viltvårdsområde om ca 23 200 ha . Kontaktperson om jakten Jonas Jonsson 070 3804701.

Fiske

Fiskerätt inom Norra Venjans fiskevårdsområde mer info om fisket i Venjan finns att läsa på https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Forn- och kulturlämningar

Det finns en äldre gång/färdväg registrerad på fastigheten. mer om kulturminnen finns att läsa på www.skogsstyrelsen.se

Naturvärden

Det finns en äldre gång/färdväg registrerad på fastigheten.Inga nyckelbiotoper, ytterligare höga natureller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Samfällighet

Fastigheten har andel i Mora Norra Venjans Besparingsskog S:1 som idag förvaltar skogsbilvägar inom Venjans socken. Venjans besparing lämnar även i dagsläget bidrag på skogsvård så som -75% av inköpskostnaden av plantor. -75% av markberedningskostnaden. Båda bidragen gäller max 10ha/år. Kontakt person för Venjans besparing är Spjut Bo Andersson 070 218 18 10. Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter som rör mark vatten och vägar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Niklas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter