VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med torpställe i Kvissle

Fin skogsfastighet med charmigt enklare torpställe högt och fint beläget i Kvissle by. Sep skogsskifte samt brukningscentrum med äldre bostadshus med potential för den händige utifrån dess grundförutsättningar och fina belägenhet. Skogsmark med för orten god bonitet och en åldersklassfördelning med gallringsskog, som ger hög årlig tillväxt. Fastigheten har en total areal om 50 ha, varav 40 ha är produktiv skogsmark och ca 3 ha är inägomark beläget i anslutning till torpet. Torpet håller idag mycket enkel standard och måste renoveras för att vara beboeligt. Tillhörande ekonomibyggnad av enklare karaktär, fungerar idag som förrådsutrymme. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 700 ha. Prisidé: 1 025 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-09-03

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
50,4 ha
Skogsmark:
39,8 ha
Skogsimpediment:
6,5 ha
Inägomark:
3,0 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Virkesförråd:
3 813 m³sk
Boyta:
50 kvm
Fastighet:
Berg Kvissle 2:51
Kvissle 225
84562 Svenstavik
Utgångspris

1 025 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-09-03

Visning

Om visning önskas under perioden 9 juli tom 6 aug vänligen kontakta visningsvärd Manne Bäckman på tel 070-530 7765. Övrig tid vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45. Utvändig besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Berg Kvissle 2:51

Skogsfastighet med torpställe i Kvissle

Fin skogsfastighet med charmigt enklare torpställe högt och fint beläget i Kvissle by. Sep skogsskifte samt brukningscentrum med äldre bostadshus med potential för den händige utifrån dess grundförutsättningar och fina belägenhet. Skogsmark med för orten god bonitet och en åldersklassfördelning med gallringsskog, som ger hög årlig tillväxt. Fastigheten har en total areal om 50 ha, varav 40 ha är produktiv skogsmark och ca 3 ha är inägomark beläget i anslutning till torpet. Torpet håller idag mycket enkel standard och måste renoveras för att vara beboeligt. Tillhörande ekonomibyggnad av enklare karaktär, fungerar idag som förrådsutrymme. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 700 ha. Prisidé: 1 025 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-09-03

Byggnader

Torp

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan som uppförts i slutet på 1800 talet. Mycket enkel standard där viss renovering delvis påbörjats. Huset har trästomme och står på natursten, matkällare under huset. Fasadbeklädnad med träpanel och fönster av typ innanfönster. Yttertak av plåt. Byggnaden är inredd med 2 rok samt ett oinrett rum på övreplan. Byggnaden är invändigt i renoveringsbehov för att kunna bebos. El, värme, V/A bör inventeras och kontrolleras innan användning. Allmän beskrivning: Charmigt hus med stor torpkänsla. Huset är öppet och fint beläget med utsikt över den böljande inägomarken och det omgivande skogslandskapet. Huset har stor potential, men kräver omfattande renovering för att vara beboeligt. Viss renovering har påbörjats, men ej färdigställts. Huset håller 60-70 -tals standard, och har ej bebotts de senaste 50 åren. Planlösning: Entréplan: Hall, kök med matplats, vardagsrum och badrum (tveksamt om dess funktion). Övreplan: Oinredd hall, sovrum samt oisolerad kammare. Uppvärmning: Direktverkande el, tveksamt om dess funktion. Murstockarna är ej provtryckta i samband med försäljning och säljaren lämnar inga garantier gällande dess funktion. Vatten: Eget vatten. Avlopp: Eget avlopp. Driftskostnader: 5 000 kr Not: Huset har stått kallt och ej bebotts de senaste 50 åren, varför driftskostnaderna är mycket ungefärlig. Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Fjös

Uppfört i timmer med plåttak på grund av natursten. Inrett med vagnslider, förrådsutrymme på markplan. Loge på övre plan.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 39,8 ha med ett virkesförråd om 3 813 m3sk varav 280 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 1,5 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 1. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i dag i Mo jaktlag som omfattar en areal om ca 1 718 ha. Jaktledare är Stefan Göransson 070-5464512 . Jakten är för närvarande utarrenderad till detta jaktlag tom 2019-07-01. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen. Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Småviltsjakten bedrivs på egna arealen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga kända registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarken är muntligt upplåten årsvis till lantbrukare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 580000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter