VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet i Hedeviken, Härjedalen.

Stor obebyggd tillväxtfastighet om ca 477 ha, mycket vackert belägen vid Sånfjället i Härjedalen. Fastigheten är fint arronderad i ett sammanhängande område och angränsar till nationalparken. Virkesförråd som utgörs av i huvudsak tall (90 %) om totalt ca 10 000 m³ sk, varav 3 988 m³sk i huggningsklassen G1, övrig skog är uteslutande på tillväxt. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter med periodvis stora mängder vandringsälg som rör sig från nationalparken. Bra ordnat med väg in på fastigheten. Ingår i dag i jaktlag som förfogar över ca 3 800 ha. Fastigheten bör utifrån dess stora sammanhängande areal, åldersklassfördelning samt dess belägenhet, ses som god investeringsfastighet med mycket goda rekreationsmöjligheter i from av unik jakt i en mycket vacker fjällnära natur. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på både älg, björn, samt övrig småvilt såsom skogsfågel mm. Gällande älgjakten så ger fastighetens speciella belägenhet, angränsande till nationalparken, periodvis god älgtillgång i form av vandrings älg som rör sig i låglandet vid ån "Valmen". Gällande björnjakten så är området runt Sånfjället ett av Sveriges björntätaste, vilket borde ge goda förutsättningar att både se och jaga densamma. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-09-03. SE FLYGFILM

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
477,3 ha
Skogsmark:
398,5 ha
Myr/kärr/mosse:
58,3 ha
Väg och kraftledning:
3,3 ha
Vatten:
1,8 ha
Övrigmark:
15,4 ha
Virkesförråd:
10 090 m³sk
Fastighet:
Härjedalen Hede Kyrkby 15:40
Hede kyrkby 15:40
Hedeviken
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-09-03

Budgivning pågår

Visning

Vid frågor, prospekt samt om ev visning önskas under perioden 9 juli tom 6 aug vänligen kontakta Crister Lind på tel 070-2883754. Övrig tid vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45. Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Hede Kyrkby 15:40

Tillväxtfastighet i Hedeviken, Härjedalen.

Stor obebyggd tillväxtfastighet om ca 477 ha, mycket vackert belägen vid Sånfjället i Härjedalen. Fastigheten är fint arronderad i ett sammanhängande område och angränsar till nationalparken. Virkesförråd som utgörs av i huvudsak tall (90 %) om totalt ca 10 000 m³ sk, varav 3 988 m³sk i huggningsklassen G1, övrig skog är uteslutande på tillväxt. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter med periodvis stora mängder vandringsälg som rör sig från nationalparken. Bra ordnat med väg in på fastigheten. Ingår i dag i jaktlag som förfogar över ca 3 800 ha. Fastigheten bör utifrån dess stora sammanhängande areal, åldersklassfördelning samt dess belägenhet, ses som god investeringsfastighet med mycket goda rekreationsmöjligheter i from av unik jakt i en mycket vacker fjällnära natur. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på både älg, björn, samt övrig småvilt såsom skogsfågel mm. Gällande älgjakten så ger fastighetens speciella belägenhet, angränsande till nationalparken, periodvis god älgtillgång i form av vandrings älg som rör sig i låglandet vid ån "Valmen". Gällande björnjakten så är området runt Sånfjället ett av Sveriges björntätaste, vilket borde ge goda förutsättningar att både se och jaga densamma. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-09-03. SE FLYGFILM

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2016 av MB Forest. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats med årlig tillväxt tom dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 398,5 ha med ett virkesförråd om 10 090 m3sk varav 673 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 94,4 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 6. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på både älg, björn, samt övrig småvilt såsom skogsfågel mm. Gällande älgjakten så ger fastighetens speciella belägenhet, angränsande till nationalparken, periodvis god älgtillgång i form av vandrings älg som rör sig i låglandet vid ån "Valmen". Gällande björnjakten så är området runt Sånfjället ett av Sveriges björntätaste, vilket borde ge goda förutsättningar att både se och jaga densamma. Fastigheten ingår idag i Vallmoskiftes jaktlag som förfogar över ca 3 800 ha. Jaktledare är Ernst Westlund tel: 070-2149770. Ny ägare får själv söka medlemskap i ev jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar all till fastigheten tillhörande jakträtt 2019-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen. Småviltsjakten bedrivs på egna arealen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt och ingår i fiskevårdsområde. För mer information vänligen kontakta Hede fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett sk naturvårdsavtal/biotopskydd registrerat hos Skogsstyrelsen. Avtalet berör och innefattar en nyckelbiotop som är registrerad inom avd nr 15. Området omfattar ca 15,5 ha och är inlöst, varför det i skogsbruksplanen är satt som sk hänsynsmark. Utöver det finns även en fornlämning registrerad inom avd nr 5 och avser en sk fångstgrop. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3500000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter