VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård Öland, 23 ha

Åkermark och byggnader beläget i Mörby – 10 km till Borgholm. Arealen omfattar 23 ha varav 16 åkermark samt 5 ha betesareal. Bostaden i renoveringsbehov. Ekonomibyggnader. Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle fredagen den 24 augusti 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Vecka 29 - 31 kan det vara svårt att nå oss på grund av semester. Vid frågor under den perioden, sänd gärna ett e-post meddelande till oss. Utgångspris: 2 700 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-08-31, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,5 ha
Skogsmark:
1,0 ha
Åkermark:
16,0 ha
Betesmark:
5,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Boyta:
170 kvm
Fastighet:
Del av Borgholm Mörby 1:6, 4:6
Mörby 26
38795 Köpingsvik
Utgångspris

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-08-31, kl 16:00

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Del av Borgholm Mörby 1:6, 4:6

Gård Öland, 23 ha

Åkermark och byggnader beläget i Mörby – 10 km till Borgholm. Arealen omfattar 23 ha varav 16 åkermark samt 5 ha betesareal. Bostaden i renoveringsbehov. Ekonomibyggnader. Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle fredagen den 24 augusti 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Vecka 29 - 31 kan det vara svårt att nå oss på grund av semester. Vid frågor under den perioden, sänd gärna ett e-post meddelande till oss. Utgångspris: 2 700 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-08-31, kl 16:00.

Byggnader

Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av renovering. Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i äldre skick och standard. 2-plans träbyggnad med trästomme, putsad fasad och plåttak. Direktverkande el för uppvärmning. Kommunalt vatten. Enskilt avlopp. Ej känd status på brunn samt infiltration. Nedre våning: 2 rum, 2 kök, hall, groventré, och tvättrum. Övre våningen: 4 rum, hall och biutrymmen. Källare under del av byggnaden. Ej wc, dusch eller badmöjligheter in byggnaden. Renoveringsbehov. Senast bebott till år 2000. Stor trädgård med flera sorters fruktträd samt bärbuskar.

Lillstugan

2-plans träbyggnad med plåttak. Nedre våningen har murade väggar och gjutet golv, övre våningen har trästomme och utvändigt träpanel på väggarna. El finns. Vatten och avlopp är inte indraget. Äldre skick och standard i hela byggnaden.

Ladugård

Byggnaden uppförd 1933. Stensatta väggar i djurdelen, övriga delar har träkonstruktion. Eternitplattor som takbeklädnad. Taxerad yta om ca 527 kvadratmeter. El finns. Statusen på vattenledningarna till ladugården är okänd, oklart om vattnet fungerar i byggnaden. Större delen av byggnaden används som förråd. Inom gårdscentrum finns flera ekonomibyggnader av enklare standard.

Åkermark

Arealen åker på fastigheterna är cirka 16 ha. Goda bruknings- och produktionsmöjligheter med lätt åtkomliga fält. På fastigheten odlas vall och spannmål. Åker- och betesmarkerna är fördelade på 6 skiften som är samlade inom 1,3 kilometers radie med goda brukningsmöjligheter. Åkermarken är utarrenderad/brukad under växtsäsongen 2018. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2019. Stödrätter för området medföljer försäljningen. Jordarten är i huvudsak sandig moränmark. Arealen har tillfredsställande dränering. Beskaffenhet enligt taxering, normal avkastning och kvalitet för området.

Jordbruksarrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 2019-03-14. Arrendet är uppsagt. Vid till- och avträdet skall jordarealen avlämnas antingen höstplöjd, höstsådd eller insådd med vall, enligt överenskommelse.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal, ca 21 ha, följer med köpet.

Skogsmark

På fastigheten Mörby 1:6 finns ett lövskogsområde på ca 1 ha.

Jakt

Jakten tillgänglig från och med 2019-07-01.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar. Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga vägar.

Försäljningsalternativ

Försäljningen avser markinnehavet samt byggnader i sin helhet, huvudalternativet. Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med köpet. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs och köparen står kostnaden för lantmäteriförrättningen. Hela området på ca 23 ha kan bilda egen fastighet. De mindre områdena/alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen står slutstädning av byggnaderna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning fredagen den 24 augusti 2017 kl 11:00

Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle fredagen den 24 augusti 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter