VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i södra Rättvik om 36 ha

Skogsfastighet i Rättvik. Fastigheten består av 10 skiften som ligger samlade i grupper om tre (fyra). Väster om Västgärde, Sydöst om Östbjörka och Norr om Risås. Tillsammans omfattar de ca 37 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk. Möjlighet till jakt i Rättviks Södra Viltvårdsområde och fiske i många sjöar. Försäljningssätt: Anbud senast 2018-08-28 kl 14:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
36,0 ha
Skogsmark:
34,6 ha
Myr/kärr/mosse:
0,6 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
4 200 m³sk
Fastighet:
Rättvik Västgärde 8:18

Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-08-28, kl 14:00

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Rättvik Västgärde 8:18

Skogsfastighet i södra Rättvik om 36 ha

Skogsfastighet i Rättvik. Fastigheten består av 10 skiften som ligger samlade i grupper om tre (fyra). Väster om Västgärde, Sydöst om Östbjörka och Norr om Risås. Tillsammans omfattar de ca 37 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 300 m³sk. Möjlighet till jakt i Rättviks Södra Viltvårdsområde och fiske i många sjöar. Försäljningssätt: Anbud senast 2018-08-28 kl 14:00.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten. Fastigheten har markområde intill Risås fäbodar som skulle kunna användas till tomtmark och bebyggas.

Skogsuppgifter

Planen har justerats löpande med utförda åtgärder fram till 2018-06-28. Planen har också justerats med några avstyckningar och fastighetsregleringar under åren. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 35 ha med ett virkesförråd om 4 200 m³sk, varav 140 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,2 m³sk per ha. Trädslagsblandning 77 % tall, 13 % gran och 10 % löv. Fastigheten har en mycket växtlig skog med en åldersfördelning mellan 15 - 75 år med topp av gallringsskogar i åldrar kring 40 - 60 år. Samtliga bestånd är röjda och gallrade under de 10 sista åren. Markförhållanden och bonitet är överlag mycket goda med skiften på Heden som speciellt lättframkomliga på ett sand och moränområde intill ån. Lättframkomlig terräng med fåtal områden som är lätt steniga men utan problem med framkomlighet.

Skogsvård

Inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder finns. Det finns ett antal områden som om 3 - 7 år behöver röjas en sista gång.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

GPS koordinater Väster om Västgärde Skifte 3: 6744135, 505337 Skifte 4: 6744240, 505288 Skifte 5: 6743668, 505698 Väster om sjön Ensen Skifte 6: 6757305, 510156 Skifte 11: 6757431, 510256 Skifte 13: 6757461, 510280 Norr om Risås Skifte 15: 6743772, 513794 Skifte 17 och 19: 6743746, 514146 Skifte 23: 6745088, 513670 Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten ingår i Rättviks Södra Viltvårdsområde (ca 13 000 ha) samt Rättviks södra Älgskötselområde. Som fastighetsägare har markägare ett jakträttsbevis. Finns även möjlighet för familj och sammanboende att jaga (Älgjakt 1 400 kr/år och småvilt 600 kr/år). Innehavare av jakträttsbevis kan även lösa dagkort för medföljande gäst. Älgjakten är uppdelad i sju områden och man ansöker till vilket man vill höra. Vissa områden kallas fäbodjaktsområden där man bor i fädbovallar och jagar kring dessa på arealer mellan 1000 - 2000 ha. Gemensamt slakteri finns i Söderås för hela Viltvårdsområdet där gemensam hängning och slakt sker. Möjlighet till kyla finns också i byggnaden. Delaktighet är också i Råbergets skjutanläggning, årlig kostnad 150 kr/år.

Fiske

Fisket ingår i Rättvik Boda Fiskevårdsområde. Fastighetsägare erhåller årsfiskekort till ett rabatterat pris. Många fina strömmande vatten för fiske med fluga och många tjärnar för fiske av allt från Ljusaxens fina rödingbestånd till inplanterade tjärnar med regnbågsöring. Mer finns att hitta om fisket på FVO- hemsida: http://www.rbfvo.se/.

Forn- och kulturlämningar

En kulturlämning, i form av en kolningsanläggning, fanns registrerade intill fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Dokumentation och budgivning

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, ersättning lämnas indirekt.

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter