VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Välskött skogsfastighet i Ånge

Större obebyggd skogsfastighet belägen ca 6 km öster om Ånge. Areal om totalt ca 237 ha, varav 226 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 22 000 m³sk varav 1 100 m³sk är S1 & S2 skog. Denna välskötta fastighet sträcker sig mellan väg 83 i söder upp mot E14 och har med det ett mycket gott vägnät. Tillväxten är hög, drygt 1 200 m³sk/år, vilket ger skäl att anse denna fastighet som en mycket god investering för framtiden. Goda jaktmöjligheter! Se flygfilm!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
237,5 ha
Skogsmark:
226,1 ha
Skogsimpediment:
1,9 ha
Inägomark:
5,9 ha
Väg och kraftledning:
2,2 ha
Övrigmark:
1,3 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
22 040 m³sk
Fastighet:
Ånge Ensillre 4:57, del av

Ånge Ensillre 4:57, del av
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-09-24

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Ånge Ensillre 4:57, del av

Välskött skogsfastighet i Ånge

Större obebyggd skogsfastighet belägen ca 6 km öster om Ånge. Areal om totalt ca 237 ha, varav 226 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 22 000 m³sk varav 1 100 m³sk är S1 & S2 skog. Denna välskötta fastighet sträcker sig mellan väg 83 i söder upp mot E14 och har med det ett mycket gott vägnät. Tillväxten är hög, drygt 1 200 m³sk/år, vilket ger skäl att anse denna fastighet som en mycket god investering för framtiden. Goda jaktmöjligheter! Se flygfilm!

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 226,1 ha med ett virkesförråd om 22 040 m³sk varav 1 184 m³sk är S1 & S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av återväxtkontroll om 4,4 ha, markberedning om 6,1 ha och plantering om 8 ha. Det finns även behov av röjning på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår idag i jaktklubb som tillsammans jagar på 625 ha. Det är 8 personer i jaktlaget, tilldelningen 2017 var 1 stor älg och 1 kalv. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2019.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningsobjektet.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt på fastigheten, se skogsbruksplanen (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ånge kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person och 3700 kr för privatperson. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Ånge Ensillre 4:57. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Gällande ovanstående område av fastigheten Ensillre 4:57 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/ gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet. Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Taxeringsvärden

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Vägar

Fastigheten ingår i Ensillre vägförening med en kostnad på ca 2 000 - 4 000 kr/år beroende på vinterunderhåll. Fastighetens egna skogsbilväg ägs till 93 % av fastigheten och de resterande 7 % ägs av intilliggande fastighet.

Vindskydd

Det finns ett vindskydd på fastigheten i avd 27 enligt skogsbruksplanen, denna kommer säljaren att plocka bort från fastigheten innan tillträdet.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger belägen längs väg 83, strax öster om Ånge. Se skyltar vid fastigheten samt bifogat kartmaterial.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter