VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
52 hektar skogsfastighet till salu

Fastigheten Skellefteå Krokliden 1:6 skall nu säljas. Tre skiften där det samlade virkesförrådet uppgår till ca 5135 m³sk och boniteten till ca 3,7 m³sk/ha/år. Vägnätet på fastigheten är väl utbyggt. Jakträttigheter ingår.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,0 ha
Skogsmark:
50,2 ha
Myr/kärr/mosse:
1,2 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
5 135 m³sk
Fastighet:
SKELLEFTEÅ KROKLIDEN 1:6

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-16, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
SKELLEFTEÅ KROKLIDEN 1:6

52 hektar skogsfastighet till salu

Fastigheten Skellefteå Krokliden 1:6 skall nu säljas. Tre skiften där det samlade virkesförrådet uppgår till ca 5135 m³sk och boniteten till ca 3,7 m³sk/ha/år. Vägnätet på fastigheten är väl utbyggt. Jakträttigheter ingår.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs Skogskonsult AB inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 50 ha med ett virkesförråd om totalt 5135 m³sk varav ca 3830 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson.

Jakt

Enligt uppgift ingår fastigheten i Fällfors-Kroklidens jaktlag

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 65000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter