VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Kvalitetsfastighet i Ytterberg, Härjedalen!

Välskött och trevlig produktionsfastighet med jämn och fin åldersklassfördelning och flera avdelningar som håller mycket hög virkeskvalitet. Fastigheten har vidare fin arrondering i ett sammanhängande markområde om totalt ca 286,2 ha och är belägen strax utanför byn Ytterberg, ca 9 km norr om Sveg. Av den totala arealen är 173 ha produktiv skogsmark och utgörs av övervägande tallskog. Totalt virkesförråd om 17 439 m³sk, varav ca 12 335 m³sk är är G2, S1 och S2 skog. Enklare jaktstuga med tillhörande förråds och garagebyggnader, belägna mitt på skiftet. Bra ordnat med egen väg genom fastigheten. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten bör ses som en produktion och investeringsfastighet utifrån dess gynnsamma åldersklassfördelning. Skogsbeståndet utgörs av både stor andel äldre avverkningsbar skog av god kvalitet samt växande skog i röjning och gallringsålder, vilket ger stor valfrihet i sitt brukande. Vidare ger fastighetens areal och goda arrondering naturliga rekreationsmöjligheter främst i form av jakt. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-11-15

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
286,2 ha
Skogsmark:
173,4 ha
Myr/kärr/mosse:
89,5 ha
Inägomark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
6,0 ha
Övrigmark:
16,8 ha
Virkesförråd:
17 439 m³sk
Fastighet:
HÄRJEDALEN YTTERBERG 24:10
Ytterberg 24:10
84292 Sveg
Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-11-15, kl 18:00

Budgivning pågår

Visning

Om visning av fastighetens byggnader önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45. Utvändig besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör kontakt tas för att få tillgång till kod för vägbom i fastighetsgräns.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
HÄRJEDALEN YTTERBERG 24:10

Kvalitetsfastighet i Ytterberg, Härjedalen!

Välskött och trevlig produktionsfastighet med jämn och fin åldersklassfördelning och flera avdelningar som håller mycket hög virkeskvalitet. Fastigheten har vidare fin arrondering i ett sammanhängande markområde om totalt ca 286,2 ha och är belägen strax utanför byn Ytterberg, ca 9 km norr om Sveg. Av den totala arealen är 173 ha produktiv skogsmark och utgörs av övervägande tallskog. Totalt virkesförråd om 17 439 m³sk, varav ca 12 335 m³sk är är G2, S1 och S2 skog. Enklare jaktstuga med tillhörande förråds och garagebyggnader, belägna mitt på skiftet. Bra ordnat med egen väg genom fastigheten. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten bör ses som en produktion och investeringsfastighet utifrån dess gynnsamma åldersklassfördelning. Skogsbeståndet utgörs av både stor andel äldre avverkningsbar skog av god kvalitet samt växande skog i röjning och gallringsålder, vilket ger stor valfrihet i sitt brukande. Vidare ger fastighetens areal och goda arrondering naturliga rekreationsmöjligheter främst i form av jakt. Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-11-15

Byggnader

Stugan

Jaktstuga uppförd i trä med plåttak. Inredd med köksdel, storstuga, sovrum samt mindre förrådsutrymmen. Uppvärmning från vedspis i köksdel samt gasolkamin i storstugan. Kopplade tvåglasfönster. Stugan håller enklare standard och är utan el och V/A. Säljaren upplyser följande i frågelistan: -att stugan ev är angripen av hästmyror samt har lite fuktskador. Hästmyrornas ev skada/angrepp är anmält till försäkringsbolaget -vedspisens i köket ej har använts på länge och säljaren garanterar ej dess eller skorstenens funktion

Förråd/garage

Förrådsbyggnad uppförd i trä med plåttak. Nyttjas idag som enklare maskingarage samt redskapsbod mm.

Garage

Garage uppfört i trä med plåttak på gjuten grund och jordgolv.

Maskinhall

Enklare "maskinhall" uppförd i trästomme med plåttak. Byggnaden saknar väggar och har jordgolv. Nyttjas idag som förrådsutrymme samt maskinförvaring.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2014 av Mellanskog. Mellanskog har sedan utfört tillväxtuppräkning samt korrigerat planen utifrån gjorda åtgärder tom 2018. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 173,4 ha med ett virkesförråd om 17 439 m3sk varav 12 335 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i licensområde för älgjakt. Jaktlaget förfogar över ca 1 870 ha. Småviltsjakten bedrivs på hela området. Jakträtten är utarrenderad tom 2019-07-01. Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap befintligt jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter