VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
5 ha mark i Upplands Väsby

Obebyggt markområde med jord och skog ca 3 km öster om Upplands Väsby intill Nibbletippen. Fastigheten ligger i ett skifte i direkt anslutning till väg 268. Taxerad som lantbruksenhet. Marken ligger utanför detaljplanelagd mark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
UPPLANDS VÄSBY ODENSLUNDA 1:605
Vallentunavägen 109
194 92 Upplands Väsby
Utgångspris

3 000 000 kr

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall lämplig hänsyn tagas grannar, djur etc. För att underlätta en besiktning rekommenderar vi att ni plockar upp "gårdskartan" i mobilen, där visas fastigheten med en gps-funktion som markerar var ni befinner er.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
UPPLANDS VÄSBY ODENSLUNDA 1:605

5 ha mark i Upplands Väsby

Obebyggt markområde med jord och skog ca 3 km öster om Upplands Väsby intill Nibbletippen. Fastigheten ligger i ett skifte i direkt anslutning till väg 268. Taxerad som lantbruksenhet. Marken ligger utanför detaljplanelagd mark.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av ett antal fornlämningar främst stensträngar från hägnadssystem. Se vidare info i bilagd karta och hos Riksantikvarieämbetet. www.fmis.raa.se

Jakt

Jakten är ej upplåten.

Miljöpåverkan

Söder om fastigheten låg det tidigare en handelsträdgård, verksamheten bedrevs där fram till ca 1960. Det är inte ovanligt att man i den typen av verksamheter använde bekämpningsmedel som kan vara miljöpåverkande. Eftersom handelsträdgården låg i anslutning till försäljningsobjektet finns risk för att även den marken påverkats. Köpare har möjlighet att villkora köpet med en öppen villkorsklausul som gäller i 30 dagar för att under den tiden genomföra markundersökningar, d.v.s. man har rätt att låta köpet återgå om man så väljer.

Planer, bestämmelser mm

Beträffande kommunens förhållning till någon form av exploatering av området svarar de: Upplands Väsby kommuns inställning är att det just nu inte finns planer om detaljplan för området. Fastigheten ligger delvis inom riksintresset för Arlanda (70 dBA) enligt 3 kap. 8 § MB. Samråd generellt ska ske med Swedavia och Luftfartsverket i ärenden som avser byggnader och andra objekt som är högre än 20 meter ovan mark. Trafikverket har inlett en översyn av riksintresseavgränsningen för Arlanda, vilket kan antas leda till förändringar av nu gällande influensområde. Prognos för detta arbete är oklar. Upplands Väsby kommun hänvisar till den nya översiktsplanen.

Försäljningssätt och betalningsvillkor

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning med en prisidé om 3 000 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person vid förvärv av lantbruksfastighet.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns draget till fastighetsgränsen.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter